Svoboda a odpovědnost

Úvod k tématu

Jednou z hlavních hodnot současného člověka se stala svoboda. Je však svoboda možná bez odpovědnosti? Svoboda se ukazuje být zvláštní v tom, že se jeví zároveň jako nesvoboda. V rámci jedné situace jsme jak svobodni, ale i nesvobodni. Nemůžeme být „absolutně“ svobodní, neboť nerozhodujeme o naší svobodě, lépe řečeno nerozhodujeme o naší základní možnosti, dynamis, být svobodný. Stejně tak nemůžeme předem rozhodnout, do jaké dějinné situace se narodíme a jaké budou platit konvence. Především proti naší svobodě stojí svoboda druhých. S druhými navíc obýváme jeden nám společný svět, který je světem pravidel, konvencí či hodnot. Přes všechna omezení hovoříme o tom, že člověk je bytost svobodná, která není ve své svobodě skrze sebe sama, nýbrž je si v ní darována, jak říká K. Jaspers.

K jednání, jež je jednáním svobodné lidské bytosti, patří, že se odehrává vždy v situaci, z které se nelze vyvázat. Vždy odpovídáme či reagujeme na situaci, ve které se nacházíme. Je-li odpověď na situaci výrazem naší odpovědnosti, je třeba si také uvědomit, že odpovědnosti se nelze zbavit, podobně jako se nelze vyvázat ze situace. Pouze smrtí přestáváme být odpovědni. To, jakou odpovědnost na sebe máme v konkrétní situaci vzít, nelze vynutit žádnými morálními či mravními principy. V žádném případě to není nutnost být svobodný, nýbrž apel na nás. Pokud na tuto možnost odpovíme kladně, naplňujeme přijatý dar svobody. Stáváme se odpovědnými, což zásadním způsobem ovlivňuje naše další rozhodování v jednotlivých situacích.

Svoboda a odpovědnost u Hejdánka a Patočky (A. Havlíček)

o autorovi
Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně.

Odpovědnost ve světě – z filosofického hlediska (L. Hejdánek)

o autorovi
Původní text, který v pozměněné podobě vyšel v Přítomnosti v roce 2005.
Text je publikován se svolením Archivu Ladislava Hejdánka, www.hejdanek.eu.

Filosof a politická odpovědnost (L. Hejdánek)

o autorovi

Filosof a politická odpovědnost, in: Česká mysl 41, 1991, č.1, str. 6-17.
Text je publikován se svolením Archivu Ladislava Hejdánka, www.hejdanek.eu.