Universálnost lidských práv

Úvod k tématu

Pojem lidských práv patří k základním pilířům současné západní civilizace, která se hlásí k idejím novověké liberální demokracie či demokratického republikanismu. Navzdory své historické spjatosti s euro-americkým civilizačním okruhem koncept lidských práv zároveň vznáší nárok na universální platnost. Požadavek respektu k lidským právům je zdůrazňován označeními jako „nezadatelná“, „nezcizitelná“ či „přirozená“. Ačkoli tragické zkušenosti z nedávných evropských dějin jasně ukazují nepřijatelné a zhoubné důsledky, k nimž nerespektování těchto práv vede, obsah zmíněných pojmů stále zůstává teoreticky nevyjasněný. Tato nevyjasněnost může vést k vyprazdňování ideje lidských práv a k neschopnosti tuto ideu – v teoretické i praktické rovině – důsledně hájit. V následující diskusi se proto účastníci Dialogického společenství zamýšlejí právě nad obsahem těchto pojmů, tj. nad otázkami, co to jsou lidská práva, co je zdrojem jejich legitimity, v jakém smyslu lze mluvit o „přirozenosti“ práv či práva vůbec, zda je západní koncept lidských práv aplikovatelný i v jiných civilizačních okruzích atd.

Otázka lidských a přirozených práv (A. Havlíček)

o autorovi

Existují přirozená práva? (V. Němec)

o autorovi

Jsou lidská práva přirozená? (J. Sokol)

o autorovi
„Jsou lidská práva přirozená?“, in: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání, Praha: FSV UK 2002, s. 68-74.

Základ lidských práv – přínos církví (J. S. Trojan)

o autorovi
Text je převzatý s úpravami z knihy J. S. Trojana: Idea lidských práv v české duchovní tradici, Praha 2002.