Volný trh a veřejná prospěšnost

Úvod k tématu

Ekonomie naráží ve svém současném vývoji na vážné obtíže při vysvětlování ekonomických jevů a procesů spojených s integrací a globalizací, s nástupem nové ekonomiky i se vznikem společnosti hojnosti. Navíc dosud převažující neoklasická ekonomie nedokáže nabídnout účinné cesty ke snížení míry nestability soudobých globálních sociálně-ekonomických systémů a je založena na hluboké víře ve vnitřní rovnovážné vlastnosti trhu. To úzce souvisí s analýzou problémů společenského blahobytu a společnosti, jejíž ekonomika není založena na vzácnosti, nýbrž na hojnosti, a jejíž zdroje jsou nerovnoměrně rozdělovány mezi veřejnou a soukromou spotřebou. S tím souvisí i to, že dochází k masovému mrhání zdroji v podmínkách soudobé konzumní společnosti, jež jde na úkor kvality života.

S pojetím volného trhu a vlivu institucí úzce souvisí téma veřejné prospěšnosti a obecného blaha. Zatím vycházíme z ekonomického pojetí veřejného (obecného) zájmu, jehož cílem je společenský blahobyt. Veřejný zájem je dohoda o konkrétních cílech společnosti ve smyslu společenské dohody – konsensu, který vytváří stát a kdy se společnost neřídí pouze kriteriem ekonomické efektivnosti, ale volí omezení této efektivnosti ve snaze o větší rovnost (spravedlnost). Základním mimotržním nástrojem při rozhodování o spravedlivější společnosti je – přerozdělování. Od něho se odvíjí celá řada dnes obecně přijímaných přístupů znamenajících (a ospravedlňujících) zásahy státu do spontánního ekonomického vývoje.

Veřejná prospěšnost v ČR a jinde ve světě (A. Doležalová)

o autorovi
Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně.

Institucionální ekonomie v 21. století (M. Sojka a M. Žák)

Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně. První část tvoří text M. Žáka „Dějiny a východiska institucionální ekonomie“ a druhou část text M. Sojky „Stane se institucionální ekonomie paradigmatem 21. století?“, který byl publikován v časopise Politická ekonomie, 2009, č. 3.>

Veřejný zájem a obecný prospěch (M. Žák)

o autorovi
Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně.