Portál „rozmluvy.cz“

 Portál „rozmluvy.cz“ je vzdělávací portál dlouhodobého programu „WebDialog – porozumění přítomnému a hledání budoucího“, který byl zahájen v roce 2004. Jeho cílem není rozšiřovat objem poznatků, nýbrž probouzet a prohlubovat smysl pro reflexi. Reflexi chápeme jako úsilí rozumět sobě samému, projasňovat svou vlastní individuální situaci i situaci doby a společnosti, v níž žijeme; jako úsilí ne pouze žít, ale také vědět, kdo jsme, jaké hodnoty ctíme, jak máme žít, kam směřujeme, zda je možné toto směřování změnit. Reflexe v tomto smyslu patřila k základům evropské vzdělanosti, dnes však byla takřka zapomenuta, alespoň pokud lze usuzovat ze současného stavu našich vzdělávacích institucí.

Portál „rozmluvy.cz“ vznikl z potřeby hledat východiska z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Domníváme se, že jde o komplexní krizi, nikoli pouze o krizi nějakého sektoru (např. ekonomického či politického systému). Tváří v tvář této krizi je proto třeba klást si i nejobecnější otázky po povaze člověka a skutečnosti (kapitola Výchozí myšlenky), a rovněž překračovat hranice jednotlivých specializací, tj. vést interdisciplinární dialog (kapitola Témata).