Demokracie a kapitalismus

Úvod k tématu

Demokracie je politický systém, jehož smyslem je vytvářet rámec pro politické jednání. Je založen na svébytných principech, hodnotách a idejích a předpokládá organizaci společnosti prostřednictvím specifických politických a veřejných institucí. Tři ze základních principů demokratického systému jsou: princip univerzální rovnosti, princip nehomogenity a tolerance, spojený s jistým hodnotovým pluralismem a princip soutěže a konkurence. K tomu, aby byly uskutečňovány a naplňovány tyto principy, si demokratické společenství zřizuje celý systém vzájemně provázaných institucí, které kromě jiného garantují či vynucují dodržování určitých pravidel či vzorců chování ve společnosti a jejichž nositelé jsou na druhé straně sami vázáni určitými přísně danými pravidly, jejichž respektování může být opět vynucováno jinými institucemi či občany. Pokud není respektována „morálka rolí“, které z těchto struktur vyplývají, příslušné instituce se odcizují svému smyslu a poslání a přestávají plnit svou funkci. V takových případech se demokratický systém ocitá ve více či méně vážném rozporu se svými vlastními cíli a principy. Instituce ve smyslu organizačních forem či systémů sociálních rolí jsou přitom úzce spojeny se systémy norem, pravidel či vzorců chování.

Kapitalismus není politickým, nýbrž společensko-hospodářským systémem, v němž ustupuje do pozadí statická hodnota vlastnictví a jeho funkce zajistit základní podmínky k životu, a pozornost se naopak cele soustřeďuje na skrytý potenciál majetku produkovat dodatečné bohatství čili nadhodnotu. Podle klasických teorií je zdrojem bohatství v kapitalismu produktivita práce, směna a pokrok technických možností. Tento systém však nemůže dobře a dlouhodobě fungovat bez klíčového mimoekonomického faktoru, jímž je zvláštní sociální řád, který se vyvinul na Západě a k jehož nejdůležitějším složkám patří racionální systém práva a veřejné správy. Péče o rozvětvenou sociální a institucionální infrastrukturu, která má nejenom ochraňovat vlastnictví jako takové, ale stále více především bezpečnost procesů, které produkují dodatečnou hodnotu, je jedním z významných úkolů politických reprezentací moderních států. Hospodářské procesy v rámci kapitalistického tržního hospodářství tvoří jeden z významných sociálních subsystémů demokratického společenství a jednání ekonomických subjektů nemůže být stabilizováno jinak než prostřednictvím jeho institucí.

Vztah kapitalismu a demokracie, vztah volného trhu a politické svobody (V. Němec)

o autorovi
Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně.

Dobro, zlo a ekonomická praxe (T. Sedláček)

o autorovi

Sedláček, T., Good, Evil and Economic Practice, in: DeMartino, G. – McCloskey, D. (eds.) Oxford Handbook on Professional Economic Ethics, Oxford University Press 2014.

Text je publikován se svolením Oxford University Press, USA, www.oup.com.

Nová institucionální ekonomie jako východisko řešení hospodářsko-politických rozhodování v současnosti (M. Žák)

o autorovi
Text byl vytvořen pro e-learningový program projektu „Communitas pro praxis“, který realizovala Univerzita J. E. Purkyně.