O nás

1. O Programu WebDialog

Program WebDialog vznikl z potřeby hledání východisek z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Záměrem projektu je vytvořit Dialogické společenství, jako širší společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu, z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa a z komerční sféry, které bude prostřednictvím vzdělávacího portálu Rozmluvy vést dialog o hodnotách, usilovat o společné hledání hodnot a v neposlední řadě podporovat vzdělanost a kultivovanost.
Cílem vzdělávacího portálu Rozmluvy je vytvořit odborně garantovanou platformu k reflexi naší společnosti a iniciovat interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu. Do společné diskuse se zapojují představitelé filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie.
Interdisciplinární dialog a vytváření společenství a platformy pro sdílení myšlenek lidí z různých oborů lidské činnosti a profesí chápeme jako prostředek k hledání východisek z krizí, do kterých se v současné době dostává nejenom naše společnost, ale i celá Evropa. Nyní se jedná o volné společenství zhruba 100 členů a příznivců.
Tento dialog směřuje k celostnímu vědění, které překročí omezené perspektivy jednotlivých vědních oborů a umožní nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti, vést dialog o hodnotách a hledat společnou cestu. Zároveň je cílem oslovit i širší veřejnost prostřednictvím vzdělávacího portálu Rozmluvy a podporovat projekty, které budou uskutečňovat výsledky práce Dialogického společenství a napomáhat k řešení aktuálních problémů naší společnosti.

2. Dlouhodobé aktivity Programu WebDialog

1. Vytváření Dialogického společenství a diskusní setkávání, která mají charakter interdisciplinárního dialogu, diskusních fór a osobních setkání.
2. Tvorba vzdělávacího portálu Rozmluvy, který je určen odborné veřejnosti a širší veřejnosti se zájmem o vzdělávání a dlouhodobá řešení současných společenských problémů.
3. Dialog s širší veřejností o tématech, jimiž se zabýváme, zejména:

a) Panelové diskuse pro veřejnost ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOYMENH

b) Diskusní fórum mladých lidí na portálu spolku Reditus.

4. Realizace navazujících projektů, které využívají jak výstupů portálu Rozmluvy, tak spolupráci Dialogického společenství a jsou zaměřeny na praktická řešení:

a) „Institut kritického myšlení“, jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity.

b) Vzdělávací a výzkumné centrum IKM na FSE UJEP, kde ústředním tématem je „obec jako komunita“ a cílem je vytvoření modelového projetu komunity venkovské obce.

c) Vzdělávací a konzultační centrum Porgramu WebDialog v Tisé – cílem je rekonstrukce a vybavení objektu, a vytvoření knihovny Aleše Havlíčka, jejíž základ budou tvořit knihy vydané nakladatelstvím OIKOYMENH.

d) Spolupráce se spolkem Reditus, který se snaží prostřednictvím svých aktivit, zejména portálu http://kniha-fiens.cz/, přibližovat myšlenky portálu Rozmluvy širší veřejnosti.

3. Historie Programu WebDialog

V roce 2004 vznikl Nadační fond Martina Bubera a u jeho zrodu stály osobnosti, jako byl prof. L. Hejdánek a reverend J. ben David z New Yorku, dlouholetý spolupracovník M. Bubera v USA. Tyto osobnosti byly prvními aktéry konferencí, které se uskutečnily v Ostrově u Tisé v letech 2004-2008. Postupně tak vznikalo širší společenství lidí ze společenských věd a z nadačního a uměleckého světa – Dialogické společenství.
V lednu 2008 se konala z iniciativy Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ konference „Financování vědy a budoucnost českých nadací“, která byla prvním větším setkáním představitelů universitního a nadačního světa. Jako reakce na tuto konferenci vznikla odborná skupina složená ze zástupců universit a nadací, která začala v roce 2009 realizovat projekt „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“, jenž si klade za cíl původní myšlenku Dialogického společenství a portálu Rozmluvy rozvíjet. V roce 2010 byla v rámci grantu Hlávkovy nadace zpracována studie „Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací“, která přibližuje situaci v nadačním sektoru a vyzvala vybrané osobnosti z universitního, nadačního, uměleckého a mediálního světa ke společnému dialogu.
V roce 2010 vznikla redakční rada portálu Rozmluvy a díky grantu od České spořitelny, a.s. byla zahájena systematická tvorba portálu Rozmluvy.
V červnu 2011 jsme uspořádali v pražském divadle La Fabrika „Večer na rozloučenou s básnířkou Violou Fischerovou“, která se podílela na vzniku umělecké skupiny Dialogického společenství a byla členkou správní rady Nadačního fondu Martina Bubera. Viola Fischerová zemřela v listopadu 2010. Večer byl první příležitostí k představení portálu Rozmluvy veřejnosti.
V roce 2011 jsme zahájili projekt „Role univerzit, nadací a neziskových organizací ve společnosti“, který se uskutečnil díky grantovému projektu „Communitas pro praxis“ Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s Nadací VIA, Nadací Partnerství a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. K tématu bylo vytvořeno 64 textů o celkovém rozsahu cca 1000 stran, e-learningový program pro studenty VŠ, tři odborné konference a publikace „Hodnoty, stát a společnost“ (eds. A. Havlíček a L. Krbec, Ústí n. Labem 2014).
Společné hledání role nadací a třetí role univerzit ve společnosti vyústilo v roce 2015 k vytváření dlouhodobé platformy – Institutu kritického myšlení, jenž sdružuje instituce a osobnosti, které si uvědomují současnou mnohovrstevnatou krizi a společně usilují o reflexi jejích příčin a dopadů na člověka a společnost. Cílem institutu je diskuse, evaluace a realizace inovativních projektů, které uskutečňují myšlenky celostního přístupu ke skutečnosti v praxi.
V roce 2015 zemřel doc. Aleš Havlíček – jedna z předních osobností Porgramu WebDialog a předseda redakční rady portálu, děkan Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně a ředitel nakladatelství OIKOYMENH. Ve vzdělávacím centru Programu WebDialog a Institutu kritického myšlení v obci Tisá vytváříme jako trvalou vzpomínku Knihovnu Aleše Havlíčka, jejímž základem bude 500 vydaných knih nakladatelství OIKOYMENH.

4. Realizátoři projektu

Redakční rada portálu Rozmluvy
Předseda redakční rady je prof. Milan Žák (ekonomie).
Za univerzitní skupinu jsou členy: Antonie Doležalová (historie), Helena Cetlová (ekonomie) a Václav Němec (filosofie). Za nadační skupinu je členkou Dagmar Rýdlová a za skupinu pro umění Eva Kosáková.
Redaktorem portálu je filosof Petr Jíra.
Redakční radu portálu Rozmluvy tvoří zástupci odborných skupin Dialogického společenství. Prvním předsedou redakční rady byl doc. Aleš Havlíček (1956-2015).

Dialogické společenství
Dialogické společenství vzniká od roku 2010 a tvoří jej lidé z různých oborů, kteří cítí potřebu reflektovat situaci naší společnosti a hledat společnou cestu do budoucnosti.
Dialogické společenství tvoří odbornou garanci portálu Rozmluvy a usiluje o dialog mezi osobnostmi jednotlivých oborů vědy a lidské činnosti, zastoupených ve třech odborných skupinách (z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa).
Základem Dialogického společenství je univerzitní skupina, kterou tvoří významní představitelé z osmi společenskovědních disciplín – filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie. Postupně vzniká skupina minimálně 40 odborníků pro interdisciplinární dialog. Další dvě odborné skupiny, minimálně po deseti členech, tvoří lidé z nadací a teoretici umění.

http://rozmluvy.cz/dialogicke-spolecenstvi/

Rada Programu WebDialog
Předsedou Rady Programu WebDialog je Milan Žák, výkonným místopředsedou Lubomír Krbec a členové jsou: Antonie Doležalová, Václav Němec, Tomáš Sedláček a Kateřina Vyhnánková. Manažery projektu jsou Kateřina Vyhnánková, předsedkyně spolku Reditus, a Lubomír Krbec, předseda správní rady Nadačního fondu Martina Bubera.

Nadační fond Martina Bubera
Nadační fond Martina Bubera byl založen v roce 2004 a jeho hlavním cílem bylo od počátku vytvoření Dialogického společenství lidí z univerzitního, nadačního a uměleckého světa a portálu Rozmluvy jako nástroje pro vzájemný dialog i pro komunikaci s širší veřejností. Toto úsilí inicioval dlouholetým projektem „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“.
www.buberfund.cz

Reditus, z.s.
Spolek Reditus vznikl v roce 2004 a jeho posláním je přenášet do života myšlenky portálu WebDialog. Zajišťuje management Programu WebDialog a dále se věnuje rozvojovým projektům a pořádání akcí a interaktivních vzdělávacích programů pro veřejnost. Od roku 2015 buduje místo pro setkávání – Vzdělávací centrum Programu WebDialog v Tisé. Prostřednictvím portálu „Kniha Fiens“ přibližuje ve srozumitelné a popularizované podobě složité myšlenky Porgramu WebDialog širší veřejnosti.
www.reditus.cz
www.kniha-fiens.cz

Institut kritického myšlení
V roce 2015 byl v rámci Programu WebDialog vytvořen „Institut kritického myšlení“ („IKM“), jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity. Cílem je uskutečňovat diskusní platformu směřující ke kritické reflexi společnosti a k uplatnění myšlenek Programu WebDialog v praxi.
Idea IKM zdůrazňuje roli univerzity ve společnosti , jejímž posláním je od jejího vzniku ve středověku vytvářet platformu pro filosofickou diskusi bránící pokusům o ideologické monopoly ve společnosti. Nezávislost univerzit ve středověku zaručovaly nadace, a to je další výrazný motiv IKM umožňující uplatnění myšlenek filosofů a vědců v každodenním životě.
http://ikm-communitas.cz/

Partneři IKM:

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická UJEP
  • Nadace VIA
  • Nadační fond Martina Bubera
  • Reditus, z.s.
  • Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)

Radu IKM tvoří: Jiří Bárta (ředitel Nadace VIA), Jaroslav Koutský (děkan FSE UJEP), Lubomír Krbec (předseda správní rady NFMB), Václav Němec (předseda redakční rady portálu Rozmluvy), Kateřina Vyhnánková (předsedkyně spolku Reditus) a Milan Žák (rektor VŠEM).

5. Dokumenty ke stažení

Propagační materiál projektu WebDialog pdf-16