O nás

1. O projektu WebDialog

Projekt WebDialog vznikl z potřeby hledání východisek z hodnotové krize západní společnosti a moderního člověka vůbec. Záměrem projektu je vytvořit Dialogické společenství, jako širší společenství lidí otevřených vzájemnému dialogu, z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa a z komerční sféry, které bude prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog vést dialog o hodnotách, usilovat o společné hledání hodnot a v neposlední řadě podporovat vzdělanost a kultivova¬nost.
Cílem vzdělávacího portálu WebDialog je vytvořit odborně garantovanou platformu k reflexi naší společnosti a iniciovat interdisciplinární dialog na bázi celostního přístupu k člověku a ke světu. Do společné diskuse se zapojují představitelé filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie.
Interdisciplinární dialog a vytváření společenství a platformy pro sdílení myšlenek lidí z různých oborů lidské činnosti a profesí chápeme jako prostředek k hledání východisek z krizí, do kterých se v současné době dostává nejenom naše společnost, ale i celá Evropa. Nyní se jedná o volné společenství zhruba 100 členů a příznivců.
Tento dialog směřuje k celostnímu vědění, které překročí omezené perspektivy jednotlivých vědních oborů a umožní nahlížet skutečnost v její mnohovrstevnatosti a celistvosti, vést dialog o hodnotách a hledat společnou cestu. Zároveň je cílem oslovit i širší veřejnost prostřednictvím vzdělávacího portálu WebDialog a podporovat projekty, které budou uskutečňovat výsledky práce Dialogického společenství a napomáhat k řešení aktuálních problémů naší společnosti.

2. Dlouhodobé aktivity projektu WebDialog

1. Vytváření Dialogického společenství a diskusní setkávání, která mají charakter interdisciplinárního dialogu, diskusních fór a osobních setkání.
2. Tvorba vzdělávacího portálu WebDialog, který je určen odborné veřejnosti a širší veřejnosti se zájmem o vzdělávání a dlouhodobá řešení současných společenských problémů.
3. Dialog s širší veřejností o tématech, jimiž se zabýváme, zejména:

a) Panelové diskuse pro veřejnost ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOYMENH

b) Diskusní fórum mladých lidí na portálu spolku Reditus.

4. Realizace navazujících projektů, které využívají jak výstupů portálu WebDialog, tak spolupráci Dialogického společenství a jsou zaměřeny na praktická řešení:

a) „Institut kritického myšlení“, jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity.

b) Vzdělávací a výzkumné centrum IKM na FSE UJEP, kde ústředním tématem je „obec jako komunita“ a cílem je vytvoření modelového projetu komunity venkovské obce.

c) Vzdělávací a konzultační centrum projektu WebDialog v Tisé – cílem je rekonstrukce a vybavení objektu, a vytvoření knihovny Aleše Havlíčka, jejíž základ budou tvořit knihy vydané nakladatelstvím OIKOYMENH.

d) Spolupráce se spolkem Reditus, který se snaží prostřednictvím svých aktivit, zejména portálu http://kniha.reditus.cz/, přibližovat myšlenky portálu WebDialog širší veřejnosti.

3. Historie projektu WebDialog

V roce 2004 vznikl Nadační fond Martina Bubera a u jeho zrodu stály osobnosti, jako byl prof. L. Hejdánek a reverend J. ben David z New Yorku, dlouholetý spolupracovník M. Bubera v USA. Tyto osobnosti byly prvními aktéry konferencí, které se uskutečnily v Ostrově u Tisé v letech 2004-2008. Postupně tak vznikalo širší společenství lidí ze společenských věd a z nadačního a uměleckého světa – Dialogické společenství.
V lednu 2008 se konala z iniciativy Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ konference „Financování vědy a budoucnost českých nadací“, která byla prvním větším setkáním představitelů universitního a nadačního světa. Jako reakce na tuto konferenci vznikla odborná skupina složená ze zástupců universit a nadací, která začala v roce 2009 realizovat projekt „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“, jenž si klade za cíl původní myšlenku dialogického společenství a portálu rozvíjet. V roce 2010 byla v rámci grantu Hlávkovy nadace zpracována studie „Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací“, která přibližuje situaci v nadačním sektoru a vyzvala vybrané osobnosti z universitního, nadačního, uměleckého a mediálního světa ke společnému dialogu.
V roce 2010 vznikla redakční rada portálu, která posléze vytvořila občanské sdružení Webdialog, a díky grantu od České spořitelny, a.s. byla zahájena systematická tvorba portálu WebDialog.
V červnu 2011 jsme uspořádali v pražském divadle La Fabrika „Večer na rozloučenou s básnířkou Violou Fischerovou“, která se podílela na vzniku umělecké skupiny Dialogického společenství a byla členkou správní rady Nadačního fondu Martina Bubera. Viola Fischerová zemřela v listopadu 2010. Večer byl první příležitostí k představení portálu WebDialog veřejnosti.
V roce 2011 jsme zahájili projekt „Role univerzit, nadací a neziskových organizací ve společnosti“, který se uskutečnil díky grantovému projektu „Communitas pro praxis“ Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně ve spolupráci s Nadací VIA, Nadací Partnerství a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové. K tématu bylo vytvořeno 64 textů o celkovém rozsahu cca 1000 stran, e-learningový program pro studenty VŠ, tři odborné konference a publikace „Hodnoty, stát a společnost“ (eds. A. Havlíček a L. Krbec, Ústí n. Labem 2014).
Společné hledání role nadací a třetí role univerzit ve společnosti vyústilo v roce 2015 k vytváření dlouhodobé platformy – Institutu kritického myšlení, jenž sdružuje instituce a osobnosti, které si uvědomují současnou mnohovrstevnatou krizi a společně usilují o reflexi jejích příčin a dopadů na člověka a společnost. Cílem institutu je diskuse, evaluace a realizace inovativních projektů, které uskutečňují myšlenky celostního přístupu ke skutečnosti v praxi.
V roce 2015 zemřel doc. Aleš Havlíček – jedna z předních osobností projektu WebDialog a předseda redakční rady portálu, děkan Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně a ředitel nakladatelství OIKOYMENH. Ve vzdělávacím centru projektu WebDialog a Institutu kritického myšlení v obci Tisá vytváříme jako trvalou vzpomínku Knihovnu Aleše Havlíčka, jejímž základem bude 500 vydaných knih nakladatelství OIKOYMENH.

4. Realizátoři projektu

Redakční rada portálu WebDialog
Předseda redakční rady je prof. Milan Žák (ekonomie).
Za univerzitní skupinu jsou členy: Antonie Doležalová (historie), Jakub Jinek (politologie), Václav Němec (filosofie) a Pavel Štrach (management). Za nadační skupinu je členkou Dagmar Rýdlová, za uměleckou skupinu Emma Černá a Eva Kosáková a za komerční skupinu Marek Slezák.
Redaktorem portálu je filosof Petr Jíra.
Redakční radu portálu WebDialog tvoří zástupci odborných skupin Dialogického společenství. Prvním předsedou redakční rady byl doc. Aleš Havlíček (1956-2015).
Dialogické společenství
Dialogické společenství vzniká od roku 2010 a tvoří jej lidé z různých oborů, kteří cítí potřebu reflektovat situaci naší společnosti a hledat společnou cestu do budoucnosti.
Dialogické společenství tvoří odbornou garanci WebDialogu a usiluje o dialog mezi osobnostmi jednotlivých oborů vědy a lidské činnosti, zastoupených ve čtyřech odborných skupinách (z oblasti společenských věd, nadačního a uměleckého světa, a z komerční sféry).
Základem Dialogického společenství je univerzitní skupina, kterou tvoří významní představitelé z osmi společenskovědních disciplín – filosofie, theologie, politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, managementu a historie. Postupně vzniká skupina minimálně 40 odborníků pro interdisciplinární dialog. Další tři odborné skupiny, minimálně po deseti členech, tvoří lidé z nadací, teoretici umění a lidé z komerční sféry. Nyní mají odborné skupiny Dialogického společenství 38 členů.
Zástupci jednotlivých odborných skupin vytvořili spolek Webdialog, který je tvůrcem a garantem portálu WebDialog a jeho členové tvoří redakční radu portálu WebDialog.
http://rozmluvy.cz/dialogicke-spolecenstvi/
Rada projektu WebDialog
Projekt WebDialog je realizován na základě smlouvy mezi spolkem Webdialog (redakční rada portálu WebDialog), Nadačním fondem Martina Bubera (iniciátor projektu), spolkem Reditus (management projektu) a společností String Data, s.r.o. (sponzorsky vytváří technologii portálu). Zástupci těchto partnerů tvoří Radu projektu, která projekt řídí.
Předsedou Rady projektu je Milan Žák, výkonným místopředsedou Lubomír Krbec a členové jsou: Antonie Doležalová, Václav Němec, Tomáš Sedláček, Robert Šamánek a Kateřina Vyhnánková. Manažery projektu jsou Kateřina Vyhnánková, předsedkyně spolku Reditus, a Lubomír Krbec, předseda správní rady Nadačního fondu Martina Bubera.
Nadační fond Martina Bubera
Nadační fond Martina Bubera byl založen v roce 2004 a jeho hlavním cílem bylo od počátku vytvoření Dialogického společenství lidí z univerzitního, nadačního, uměleckého a komerčního světa a portálu WebDialog jako nástroje pro vzájemný dialog i pro komunikaci s širší veřejností. Toto úsilí inicioval dlouholetým projektem „Porozumění přítomnému a hledání budoucího“.
www.buberfund.cz
Webdialog, z.s.
Spolek Webdialog vznikl v roce 2011 a tvoří jej zástupci jednotlivých odborných skupin Dialogického společenství. Úkolem sdružení je vytvářet Dialogické společenství a zajišťovat tvorbu portálu WebDialog.
Reditus, z.s.
Spolek Reditus vznikl v roce 2004 a jeho posláním je přenášet do života myšlenky portálu WebDialog. Zajišťuje management projektu WebDialog a dále se věnuje rozvojovým projektům a pořádání akcí a interaktivních vzdělávacích programů pro veřejnost. Od roku 2015 buduje místo pro setkávání – Vzdělávací centrum projektu WebDialog v Tisé. Prostřednictvím portálu „Kniha Reditus“ přibližuje ve srozumitelné a popularizované podobě složité myšlenky projektu WebDialog širší veřejnosti.
www.reditus.cz
www.kniha.reditus.cz
Institut kritického myšlení
V roce 2015 byl v rámci projektu WebDialog vytvořen „Institut kritického myšlení“ („IKM“), jehož posláním je vytvářet podmínky pro spolupráci univerzit, vysokých škol, nadací a nadačních fondů, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity. Cílem je uskutečňovat diskusní platformu směřující ke kritické reflexi společnosti a k uplatnění myšlenek portálu WebDialog v praxi.
Idea IKM zdůrazňuje roli univerzity ve společnosti , jejímž posláním je od jejího vzniku ve středověku vytvářet platformu pro filosofickou diskusi bránící pokusům o ideologické monopoly ve společnosti. Nezávislost univerzit ve středověku zaručovaly nadace, a to je další výrazný motiv IKM umožňující uplatnění myšlenek filosofů a vědců v každodenním životě.
http://rozmluvy.cz/institut-kritickeho-mysleni/
Partneři IKM:

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická UJEP
  • Nadace VIA
  • Nadační fond Martina Bubera
  • Reditus, z.s.
  • Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)
  • Webdialog, z.s.

Radu IKM tvoří: Jiří Bárta (ředitel Nadace VIA), Jaroslav Koutský (děkan FSE UJEP), Lubomír Krbec (předseda správní rady NFMB), Václav Němec (předseda spolku Webdialog), Kateřina Vyhnánková (předsedkyně spolku Reditus) a Milan Žák (rektor VŠEM).

5. Dokumenty ke stažení

Propagační materiál projektu WebDialog pdf-16
Realizační plán projektu WebDialog na rok 2016 pdf-16