Václav Němec, Ph.D.

nemec-vaclavFilosof, narozen 5. března 1969 v Karlových Varech. Vysokoškolský učitel Filosofické fakulty UK a vědecký pracovník Filosofického ústavu AV.
Člen redakční rady portálu WebDialog.

O sobě

V letech 1991-1997 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. V letech 1998-2006 absolvoval doktorské studium na Ústavu filosofie a religionistiky (ÚFaR) FF UK v Praze.

V roce 1996 v rámci stipendijního pobytu studoval filosofii na Filosofickém institutu (u prof. Wernera Beierwaltese) a patrologii na Institutu pro pravoslavnou teologii (u prof. Nikolaou) Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) v Mnichově. V akademickém roce 1997-1998 absolvoval postgraduální studium filosofie na Filosofickém institutu (u prof. Michaela Theunissena) a klasické filologie na Institutu pro klasickou filologii (u prof. Karin Alt) na Freie-Universität (FU) v Berlíně. V letech 1998-2001 se v rámci tříletého stipendijního pobytu na LMU v Mnichově věnoval studiu patrologie, antické a středověké filosofie a filologie na Institutu pro církevní dějiny a patrologii (u prof. Reinharda Hübnera), Institutu pro filosofii a Institutu pro klasickou filologii. V letním semestru 2006 působil jako hostující badatel v Semináři pro religionistiku a filosofii evropských náboženství na LMU v Mnichově, kde se zabýval zejména středověkou arabskou filosofií (u prof. Rémi Brague). V červnu a červenci 2009 pobýval jako hostující badatel na Filosofickém institutu FU v Berlíně.

V letech 2000-2002 působil jako lektor filosofie na Vysoké škole K. Vary se sociálně právním zaměřením, kde přednášel základy filosofie, filosofickou antropologii, filosofickou etiku a základy filosofie a právní etiky. Od roku 2001 je na částečný úvazek zaměstnán jako vědecký pracovník v oddělení Dějin starší české a evropské filosofie na Filosofickém ústavu Akademie věd (FLÚ AV) ČR v Praze. Hlavní oblastí jeho badatelské činnosti na FLÚ AV je recepce a reinterpretace platónské a aristotelské filosofie u novoplatónských autorů, církevních otců a středověkých myslitelů. Od roku 2002 působí rovněž v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v jehož rámci připravil překlad spisu Maria Victorina O soupodstatnosti Trojice (Proti Ariovi Ib) s úvodní studií a komentářem (vyšlo v nakladatelství OIKOYMENH v roce 2006). Pod záštitou Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty nyní pracuje na projektu „Pojem ipsum esse u Tomáše Akvinského a jeho antické zdroje“, v jehož rámci (spolu s prof. F. Karfíkem) publikoval překlad anonymního Komentáře k „Parmenidovi“ z turínského palimpsestu s úvodní studií a komentářem (vyšlo v roce 2009). V letech 2002-2006 přednášel jako externista v rámci kursů antické a středověké filosofie a vedl výběrové semináře na ÚFaR FF UK v Praze. V letech 2005-2007 vyučoval rovněž na Filosofické fakultě Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, kde vedl semináře k antické a středověké filosofii pro studenty humanistiky a politologie a semináře z filosofie práva pro studenty právnické fakulty. Od zimního semestru 2007/8 je zaměstnán jako odborný asistent na ÚFaR FF UK v Praze, kde přednáší v rámci kurzů společného základu pro studenty nefilosofických oborů FF UK a v rámci kurzů dějin středověké filosofie pro studenty filosofie. Kromě toho zde vede výběrové semináře věnované latinské četbě, četbě a interpretaci textů z oblasti patristiky a středověké filosofie, moderní filosofické antropologie, filosofie práva, filosofie existence atd.

Příležitostně přednáší pro veřejnost v rámci Jednoty filosofické v Praze, České křesťanské akademie, Evropského festivalu filosofie ve Velkém Meziříčí, cyklu „modrých pondělků“ na FHS UK v Praze atd. V letech 2003-2008 byl občasným přispěvatelem týdeníku Literární noviny. Příležitostně publikuje též v denním tisku (MF Dnes, Lidové noviny). Je autorem a jedním z iniciátorů „Otevřeného dopisu prezidentu republiky ve věci oddalování podpisu Lisabonské smlouvy“ (2009) a „Listopadové výzvy“ adresované pražským zastupitelům (2010).

O své tvorbě

Knihy, monografie a komentované překlady

 • Anonymní komentář k Platónovu „Parmenidovi“ (úvodní studie a komentář V. Němec, překlad společně s F. Karfíkem), Praha: Oikoymenh 2009, 330 stran.
 • Apoštol svobody a dotěrná monstra. Filosofické glosy k české politice, Praha: Herrmann & synové 2007, 79 stran.
 • Marius Victorinus, O soupodstatnosti Trojice (úvodní studie, překlad a komentář V. Němec), Praha: Oikoymenh 2006, 487 stran.

Odborné články

 • „Die Theorie des göttlichen Selbstbewusstseins im anonymen Parmenides-Kommentar“, in: Rheinisches Museum, č. 154/2, 2011, s. 185-205.
 • „Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der ,gestuften Transzendenz‘ bei Dionysios“, in: Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. Oktober 2009), vyd. Lenka Karfíková a Matyáš Havrda, Fribourg: Academic Press Fribourg 2011, s. 28-41.
 • „Tomášovo pojetí esence v De ente et essentia a jeho zdroje“, in: Studia neoaristotelica, č. 7/1, 2011, s. 38-71.
 • „Pojetí člověka u Maxe Schelera a vznik moderní filosofické antropologie“, in: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno: CDK 2011, s. 19-32.
 • „Konec metafyziky? Možnosti a perspektivy metafyziky v současné filosofii“, in: Aither, č. 5, 2011, s. 273-302.
 • „Krize české demokracie jakožto krize institucí“, in: Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989, vyd. Z. Jurechová, P. Bargár, Praha: Středoevropské centrum misijních studií 2011, s.
 • „Filosof jako zoon antipolitikon. Vztah filosofie a politiky v antice podle H. Arendtové“, in: Aither, č. 3, 2010, s. 164-180.
 • „Intencionalita, budoucnost a nejsoucno“, in: Reflexe, č. 39, 2010.
 • „Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Theologie božských jmen a její metafyzické předpoklady podle Dionysia Areopagity“, in: Reflexe, č. 37, 2009, s. 3-29.
 • „Porphyrianische Exegese des Timaios 35a und Neuplatonische Lehre von Relationsmodalitäten der Identität und der Andersheit“, in: Études platoniciennes, 2009, s. 181-200.
 • „Dějiny filosofie jako předpoklad systematického filosofického bádání“, in: Aither, č. 1, 2009, s. 80-89.
 • „Přirozený zákon podle Tomáše Akvinského“, in: Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, vyd. L. Chvátal – V. Hušek, Brno: CDK 2008, s. 135-155.
 • „Totožnost a různost v novoplatónských metafysických systémech“, in: Jednota a mnohost, vyd. M. Jabůrek, Brno: CDK 2008, s. 48-71.
 • „Počátky středověkého konceptu analogie jsoucna u novoplatónských komentátorů Aristotela“, in: Analogie ve filosofii a theologii, vyd. P. Dvořák, Brno: CDK 2007, s. 35-57.
 • „Metafysické systémy v theologickém díle Maria Victorina“, in: Miscellanea patristica, vyd. V. Hušek – L. Chvátal – J. Plátová, Brno: CDK 2007, s. 37-71.
 • „Filosofická theogonie a alegorická interpretace Hésioda v Plótinových Enneadách“, in: Druhý život antického mýtu, vyd. J. Nechutová, Brno: CDK 2005, s. 64-79.
 • „Novoplatónská reditio in se ipsum a konverze vůle podle Augustina“, in: Reflexe, č. 27, 2005, s. 25-49.
 • „Problém nepředmětnosti v myšlení“, in: Reflexe, č. 28, 2005, str. 112-122.
 • „Dvojí pojem totožnosti a různosti u Platóna: Poznámka k Timaiovi 35a a jeho novoplatónské interpretaci“, in: Filosofický časopis, č. 5, 2005, s. 717-740.
 • „Problém rodu substance v kontextu novoplatónské interpretace Aristotelových Kategorií, in: Filosofický časopis, č. 6, 2004, s. 1033-1060.
 • „Duch svatý v trojičním konceptu Maria Victorina“, in: Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, vyd. L. Karfíková – Š. Špinka, Brno: CDK 1999, s. 26-55.
 • „Marius Victorinus a dogmatické spory jeho doby“, in: Orthodox revue, č. 1, 1997, s. 57-73.

Edice

 • Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie a teologie, I-II, vyd. T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová, Brno: CDK 2011.
 • Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice, vyd. F. Karfík, V. Němec, F. Vilím, Praha: Křesťanská akademie 1994.

Literárně filosofické eseje

 • „Elementární aritmetika dle hlavy státu,“ in: Přítomnost 1.2. 2012.

Články v denním tisku

 • „Pussy Riot ve válce symbolů“, in: Hospodářské noviny 22.8. 2012.
 • „Vznikne občanská vyšetřovací komise?“, in: MF Dnes 16. 8. 2012.
 • „Neurážejme lidi, kteří chtějí kultivovat politiku“, in: Lidové noviny, 7. 8. 2012.
 • „Hodný strýček Dobeš, jenž zachránil studenty,“ in: Lidové noviny 16.3. 2012.
 • „Pražané dostali dárek. Na oslavy je ale brzo“, in: Lidové noviny, 30. 11. 2011.
 • „Rituální tance kolem pražské čističky“, in: MF Dnes, 11.1. 2011

Překlady

 • H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha: Oikoymenh 2007, 431 stran.
 • E. von Ivánka, Plato Christianus, Praha: Oikoymenh 2003, 543 stran.
 • F. Regen, „Beztvaré formy“, in: Idea a třetí muž, vyd. P. Rezek, Praha: Oikoymenh 1993, str. 74-99.

Literárně filosofické eseje

Část těchto esejů byla souborně publikována v knize Apoštol svobody a dotěrná monstra.

 • „Úskalí diskuse o českém údělu“, in: Literární noviny, č. 32, 2008.
 • „O umění absurdního dialogu v politice“, in: Literární noviny, č. 10, 2007.
 • „Nepřítel svobodné společnosti“, in: Literární noviny, č. 15, 2007.
 • „Kam kráčíš republiko?“, in: Literární noviny, č. 48, 2007.
 • „V zajetí ideologie ekonomického redukcionismu“, in: Literární noviny, č. 50, 2007.
 • „Komunismus jako český národní ideál?“, in: Literární noviny, č. 51, 2005.
 • „Rusko v pasti dvojího terorismu“, in: Literární noviny, č. 38, 2004.
 • „Jednota paměti a cesta do otroctví“, in: Literární noviny, č. 51, 2004.
 • „Apoštol svobody v Novém světě“, in: Literární noviny, č. 49, 2003.
 • „Politická odpovědnost a kolektivní vina“, in: Literární noviny, č. 41, 2003.
 • „Několik poznámek k pojmu kolektivní viny“, in: Literární noviny, č. 36, 2003.
 • „Zločin bez trestu aneb jak číst program KSČM“, in: Literární noviny, č. 33, 2003.
 • „Normální prezident“, in: Literární noviny, č. 11, 2003.

Články v denním tisku

 

 • „Spiknutí proradných pravdoláskařů?“, in: Lidové noviny 6. 12. 2010.
 • „‚Průšvih‘ na právech v Plzni“, in: Lidové noviny 12. 11. 2010.
 • „Volební algebra ODS v mezích zákona“, in: Lidové noviny 12.8. 2010.
 • „Prehistorie kauzy práv v Plzni“, in: Lidové noviny 30.6. 2010.
 • „Černá magie na volebním hřišti“, in: Lidové noviny 21.6. 2010.
 • „Chtěl represe, teď slouží Zemanovi“, in: MF Dnes 12.2. 2010.
 • „Plzeň a hra na černého Petra“, in: Lidové noviny 21.12. 2009.
 • „Prznitelé státních svátků“ na pranýři, in: MF Dnes 26.11. 2009.

Texty a komentáře na portále WebDialog

Téma „Hodnoty a jejich význam pro společnost“:

Úloha hodnot ve společnosti

Téma „Universálnost lidských práv“:

Univerzálnost lidských práv: Přirozená práva bez pojmu přirozenosti

Téma „Demokracie a kapitalismus“:

Vztah kapitalismu a demokracie, vztah volného trhu a politické svobody

Texty na této stránce:

Filosofie, víra a reflexe víry
„Přirozenoprávní teorie“ bez pojmu přirozenosti
Historie filosofie a otázka filosofické pravdivosti
Intencionalita, budoucnost a nejsoucno
Komunismus jako český národní ideál?
V zajetí ideologie ekonomického redukcionismu
Filosof jako zoon antipolitikon
Srv. A. Gehlen, „Mensch und Institutionen“, in: týž, Anthropologische Forschung, Hamburg 1961, str. 69-77, zde 71.