Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc

Jan SokolFilosof, narozen 18. 4. 1936 v Praze. Profesor na Fakultě humanitních studií UK v Praze.

O sobě

Vyučil se a pracoval jako zlatník, později jako mechanik. Od 1963 dálkově studoval matematiku na MFF UK. V letech 1964 až 1990 pracoval jako programátor, později jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. V roce 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. Od r. 1997 byl poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta republiky.
Od roku 1991 přednáší filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci „Člověk a svět očima bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací „Mistr Eckhart a středověká mystika“, v dubnu 1995 titul doktora za práci „Malá filosofie člověka“. V únoru 1997 byl jmenován docentem filosofie (habilitační práce: „Čas a rytmus“). V letech 2000-2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií UK v Praze. V listopadu 2000 byl jmenován profesorem v oboru „Filosofie výchovy“.
Spolupracoval na ekumenickém překladu bible. Přeložil řadu filosofických a teologických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi). V roce 1976 podepsal Chartu 77. Zabývá se především filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy „Moc, peníze a právo“, „Člověk jako osoba“ a „Člověk a náboženství“. V roce 1993/94 přednášel i na UJEP v Ústí nad Labem, o rok později přednášel filosofii na ČVUT. V zimním semestru 2008/09 přednášel na téma Etika a lidská práva na CSWR, Harvard University, Cambridge (Ma).
V letech 1994-97 byl předsedou Akademického senátu PedF UK, 1994-96 a 1999-2001 členem Akademického senátu UK. Byl členem vědecké rady několika fakult UK, Masarykovy univerzity Brno a UNESCO-College Goerlitz. Od r. 2002 je členem předsednictva Grantové agentury ČR. V letech 1998-2002 byl členem Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR. V letech 1998-2002 byl místopředsedou správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě. Byl členem redakční rady časopisu Přítomnost  a Nová Přítomnost (1990-95), Jahrbuch für Erziehungsphilosophie (Berlín) a Neuro-Endocrinology Letters (Stockholm). Je členem České pobočky římského klubu a PEN Clubu.

O své tvorbě

Knihy, monografie

 • Zůstat na zemi. Rozhovory nad biblí (s Petrem Vaďurou), Praha: Vyšehrad 2008, 304 str.
 • Moc, peníze a právo, Plzeň: Aleš Čeněk 2007, 288 str.
 • Mensch und Religion, Freiburg: Alber 2007, 320 str.
 • Čas a rytmus, Praha: Oikoymenh 2004 (2. vyd.), 332 str.
 • Člověk a náboženství, Praha: Portál 2004, 246 str.
 • Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů, Praha: Vyšehrad 2007 (5. vyd.), 416 str.
 • Sokol, J. – Pinc, Z., Antropologie a etika, Praha: Triton 2003, 167 str.
 • J. Beránek, Nebát se a nekrást. Rozhovory s Janem Sokolem, Praha: Portál 2003, 184 str.
 • Filosofická antropologie. Člověk jako osoba, Praha: Portál 2002 (2.vyd.), 222 str.
 • Sokol, J. – Mičienka, M. – Jirásková, V., Občanské minimum, Praha: Tauris 2002, 250 str.
 • Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha: Vyšehrad 2004 (3. vyd.), 360 str.
 • Čtení z bible, Praha: ČBS 1996, 286 str.
 • Člověk a svět očima bible, Praha: J+J 1993, 94 str.
 • Navrátil, V. – Sokol, J. – Žák, V., Operační systémy, Praha: SNTL 1984 (2.vyd.), 264 str.
 • Jak počítá počítač, Praha: SNTL 1979 (2. vyd.), 112 str.
 • Přibáň, M. – Sokol, J., Návrh samočinného počítače, Praha: SNTL 1970, 176 str.
 • Poselství Ježíšovo, Praha: Charita 1969, 96 str.

Články ve sbornících

 • „Multiple Identitäten – Einheit durch Vielfalt“, in: K. Kufeld (vyd.), Europa – Mythos und Heimat, Freiburg: Alber 2006, s. 85-92.
 • „Die dreifache Verantwortung der Universität“, in: R. Gepp et alii (vyd.), Bildung zwischen Luxus und Notwendigkeit, Wien 2006, s. 21-27.
 • „Les regles: conditions de la liberté concrete“, in: Philosophie de l’action, Cluj 2005, s. 173-181.
 • „Eine Ethik für alle Menschen?“, in: Schmidinger – Hoff (vyd.), Ethik im Brennpunkt. Innsbruck: Tyrolia 2005, s. 181-200.
 • Novotný, K. – Sokol, J., „Jan Patočka, penseur d’une dissidence philosophique et politique“, in: Delsol – Maslowski – Nowicki (vyd.), Dissidences, Paris: PUF 2005, s. 15-34.
 • „Christliche Mission unter den Heiden?“, in: Enders – Zaborowski (vyd.), Phänomenologie der Religion, Freiburg: Alber 2004, s. 451-456.
 • „Was ist Geld?“, in: M. T. Vogt (vyd.), Kulturen in Begegnung, Wroclaw – Görlitz 2004, s. 189-198.
 • „The market as a place of rules“, in: M. T. Vogt (vyd.), Kulturen in Begegnung, Wroclaw – Görlitz 2004, s. 239-243.
 • „L’obligation et la vie“, in: P.-A. Miquel – C. Mihali (vyd.), Pouvoir et vie. Actes UEE de Nice, Cluj 2004, s. 117-125.
 • „D’ou vient l’idée de l’obligation morale?“, in: Quelle conception de l’homme aujourd’hui?, Zürich 2003, s. 119-130.
 • „Der zweifache Schöpfungsbericht als hermeneutischer Schlüssel“, in: P. Pokorný (vyd.), Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, Tübingen 2002, s. 238-244.
 • „Les racines des nations européennes“, in: Delsol – Maslowski – Nowicki (vyd.), Mythes et symboles politiques en Europe centrale, Paris: PUF 2002, s. 29-40.
 • „La pensée européenne de Jan Patočka“, in: Delsol – Maslowski (vyd.), Histoire des idées politiques de l’Europe centrale, Paris: PUF 1998, s. 496-510.
 • „Jak vypadá svoboda?“, in: J. Nosek (vyd.), Hra, věda a filosofie, Praha: Filosofia  2006, s. 33-40.
 • „Rádlovo pojetí národa“, in: T. Herrmann – A. Markoš (vyd.), Emanuel Rádl – vědec a filosof, Praha: Oikoymenh 2004, s. 622-633.
 • „Kant jako antropolog a pedagog“, in: Hegelovskou stopou. K poctě M. Sobotky. AUC, Studia philosophica XIV, Praha: Karolinum 2003, s. 13-16.
 • „Mikuláš Kusánský a objev měření“, in: Karfíková – Šír (vyd.), Číslo a jeho symbolika, Brno: CDK 2003, s. 114-119.
 • „Leges sine moribus vanae“, in: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání, Praha: FSV UK 2002, s. 113-118.
 • „Jsou lidská práva přirozená?“, in: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání, Praha: FSV UK 2002, s. 68-74.

Časopisecké příspěvky

 • „What does freedom look like?“, in: Int. J. Prenatal and perinatal psychology and medicine, č. 17, 1/2, 2005, s. 181-187.
 • „Europa spricht. Sprachenvielfalt und Politik“, in: Osteuropa, č. 5-6, 2004, s. 276-283.
 • „Was ist Geld?“, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, č. 5/2, 2004, s. 176-185.
 • „Misija chrzescijanska wsrod pogan?“ in: Teologia praktyczna, č. 3, 2002, s. 7-12.
 • „The Two Faces of Time“, in: European Review, č. 9/1, 2001, s. 11-18.
 • „Virtudes de lo politico“, in: Aleph, č. 4, 2000), s. 117-123.
 • „An Address from Elsewhere (The Message of Lévinas)“, in: Philosophy Today, č. 43/2, 1999, s. 143-150.
 • „Život a transcendence podle Hanse Jonáše“, in: Lidé města, č. 2, 2005, s. 97-102.
 • „Teilhard tehdy a dnes“, in: Teologie a společnost, č. 2, 20005, s. 14-16.
 • „Evropa – mezi demokratickým deficitem a superstrátem“, in: Listy, č. 5, 2004, s. 7-9.
 • „Co jsou peníze?“, in: Sociologický časopis, č. 4, 2004, s. 509-518.
 • „Je život (jen) můj?“, in: Vesmír, č. 2, 2004, s. 74-76.
 • Chalupáři“ (napsáno 1976), in: Modrá kniha. Sborník vydaný ku příležitosti šedesátin Jiřího Němce a padesátin Sváti Karáska, Praha: Inverze1992; následně Listy, č. 1, 2004, s. 38-40.
 • Muž a žena – sexuální antropologie“, in: Listy, č. 6, 2003, s. 77-80.
 • „Smrt v našich rukou“, in: Listy, č. 5, 2003, s. 78-82.
 • „Jsou lidská práva přirozená?“, in: Listy, č. 4, 2003, s. 78-82.
 • „Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů“, in: Vesmír, č. 8, 2003, s. 467-8.
 • „Dá se život udržet?“, in: Vesmír, č. 10, 2002, s. 546-548.
 • „Jaký liberalismus?“, in: Listy, č. 1, 2002, s. 55-58.
 • „Město a jeho hradby“, in: Vesmír, č. 5, 2002, s. 288-291.
 • „Křesťanství a Evropa“, in: Vesmír, č. 4, 2002, s. 227-8.
 • „Hra jako praktická výchova ke svobodě“, in: Acta economica, č. 6, 2001, s. 80-85.
 • „Můžeme ‚být mrtví‘?“, in: Vesmír, č. 7, 2001, s. 368-9.
 • „Antropologie výchovy a vzdělávání“, in: Pedagogika, č. 2, 2000, s. 121-125.
 • „Konec liberalismu v Čechách?“, in: Nová Přítomnost, č. 9, 1997.
 • „Martin Heidegger“, in: Kritický sborník, č. 2-3, 1997.
 • „Věda, vědci a pravda“, in: Vesmír, č. 6, 1997, s. 348.

Překlady

 • B. Casper, Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas, Praha: Oikoymenh 1998, 165 str.
 • M. Foucault: Sen a obraznost, Liberec: Delfín 1995, 75 str.
 • Fustel de Coulanges: Antická obec, Praha: SOFIS 1998, 392 str. (část).
 • H.-G. Gadamer, Problém dějinného vědomí, Praha: FÚ ČAV 1994, 54 str.
 • H.-G. Gadamer, Člověk a řeč, Praha: Oikoymenh 1999, 156 str. (část).
 • P.-L. Landsberg, Zkušenost smrti, Praha: Vyšehrad 1990, 202 str.
 • E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha: Oikoymenh 1997, 276 str. (část).
 • E. Lévinas, Být pro druhého. Dva rozhovory, Praha 1997, 65 str.
 • P. Pawlowsky, Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí, Praha: Vyšehrad 1996.
 • P. Ricoeur, Život, pravda, symbol, Praha: Oikoymenh 1993, 255 str. (část).
 • F. Rosenzweig, Nové myšlení, Praha: J+J 1994, .
 • R. Futer, Paradoxy vědomí, Praha: PedF UK 1994, 226 str.
 • P. Teilhard de Chardin, Místo člověka v přírodě, Praha: Svoboda 1993, 165 str.
 • P. Teilhard de Chardin, Vesmír a lidstvo, Praha: Vyšehrad 1997, 270 str.
 • C. Tresmontant, Bible a antická tradice, Praha: Vyšehrad 1998, 174 str.
 • C. F. von Weizsäcker, Dějiny přírody, Praha: Svoboda 1972, 146 str.
 • B. Welte, Světlo z nicoty, Praha: Zvon 1994.
 • Bible. Nový zákon, Český ekumenický překlad, Praha 1979 a n. (účast).
 • P. Teilhard de Chardin, Chuť žít, Praha: Vyšehrad 1970, 246 str. (část).

Texty a komentáře na portále WebDialog

Téma „Universálnost lidských práv“:

Jsou lidská práva přirozená?

Texty na této stránce:

Co jsou peníze?
Dawkinsův gen a sobectví
Etika a čas
Je s liberalismem konec?
Pravidla jako podmínka konkrétní svobody
Rádlovo pojetí národa
Zákony bez mravů jsou na nic