Prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

trojanTheolog, narozen 13. května 1927 v Paříži. Emeritní profesor Evangelické teologické fakulty UK.
Člen redakční rady portálu WebDialog.

O sobě

Narodil se v Paříži českým rodičům a obecnou školu vychodil v Praze-Vinohradech; reálné gymnázium ve Slovenské ulici zakončeno maturitou v r. 1946. Za války nasazen v Technische Nothilfe, leden-duben 1945. Členství v Akademické YMCA, od r. 1946 až do ukončení činnosti AY v r. 1950  ve funkci sekretáře. Pět semestrů na Vysoké škole obchodní (1946-48); po účasti na protikomunistické studentské demonstraci v únoru 1948 vyloučen ze všech vysokých škol republiky; po odvolání znovu po půl roce přijat, v únoru 1949 přestup na Husovu evangelickou bohosloveckou fakultu;
V červenci 1950 sňatek s Karlou Schwarzovou; v r. 1954 narozena dcera Blanka, v r. 1956 syn Pavel.
Od 1.1.1951-31. 12 1953 tři roky u Pomocného technického praporu (PTP) na Slovensku za nekonformní postoje. Po návratu na podzim 1955 dokončuji studium bohosloví;
1956-1974 duchovním Českobratrské evangelické církve ve Kdyni na Šumavě a v Neratovicích -Libiši. Od roku 1964 dálkové studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, ukončeno získáním titulu Ing. v roce 1971. V lednu 1969 pohřební kázání na Olšanech nad hrobem Jana Palacha, člena libišského evangelického sboru.
Roku 1970 získávám titul ThDr.V roce 1974 mi byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti opět pro nekonformní postoje m.j. jako aktivnímu členu skupiny Nová orientace. Zaměstnán v družstvech Řempo a Montáž jako ekonom až do r. 1987.
Začátkem roku 1977 podepisuji mezi prvními Chartu 77. O rok později se stávám členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
V r. 1990 povolán na Evangelickou theologickou fakultu univerzity Karlovy  v Praze jako učitel etiky, v témže roce docentem a od září 1991 profesorem pro obor etiky na této fakultě.
1990-1996 děkanem ETF UK, po skončení druhého děkanského období proděkanem Evangelické theologické fakulty pro zahraniční styky. Podnes členem Vědecké rady Univerzity Karlovy; členem výboru Akademické YMCA, členem redakční rady vydavatelství OIKOYMENH v Praze.

O své tvorbě

V následujícím přehledu díla jsou zahrnuty:
1. monografie – kompletní bibliografie z let 1990-2007, výběrově 1970-1989
2. články v periodikách – kompletní bibliografie z let 1990-2007, výběrově 1970-1989
3. statě ve sbornících – kompletní bibliografie z let 1990-2007.

1. Monografie

Kontrasty a alternativy, Praha 2007, 203 stran.
Ježíšův příběh: výzva pro nás
, Praha 2005, 413 stran.
Idea lidských práv v české duchovní tradici
, Praha 2002, 255 stran.
Spravedlnost povznáší národ: bilance theologa uprostřed 90. Let
, Benešov 2002, 219 stran.
Logos a svět: sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J.S. Trojana
, uspořádal M. Balabán, Praha 1997, 289 stran.
Biedenkopf, Kurt H., Dürr, Hans-Peter, Marktwirtschaft auf dem Prüfstand, in: Erkenntnis und Glaube, Berlin 1994, 85 stran.
Moc
v dějinách, Praha 1994, 198 stran.
Moc víry a víra v moc
, Praha 1993, 167 stran.
And the nightingales sing: theological reflections and dialogue
, Praha 1992, 312 stran.
Veber, Jiří, Vokoun, Jaroslav, Nepřeslechnutelná výzva: sborník prací k 100. výročí narození českého bohoslovce J. L. Hromádky 1889-1989, Praha 1990, 110 stran.
Vztah církve a státu v životě a díle J. L. Hromádky
. Praha: Synodní rada Českobratrské církve evangelické, 1990. 54 stran. Přednáška na celocírkevní poradě zástupců mládeže dve 2. prosince 1989 v Praze. Určeno pro úřední potřebu sborů českobratrské církve evangelické
-. Entfremdung und Nachfolge : zwei theologisch-politische Essays. Eingeleitet von Jorgen K. Bukdahl und Konrad Stock. München : Chr. Kaiser, c1980. 166 stran. Kaiser Traktate. Bd. 50.
In difesa della politica,
CSEO, Bologna 1981, str. 92.

1.1 Kvalifikační práce

Thema: člověk [dizertační práce]. Praha 1970. 4 sv. (114, 113, 44, 19 s.). Dizertační práce z oboru systematická teologie. Obsahuje dodatek Biblické pojetí člověka na základě Gn 1,26-28.

2. Články v periodikách

2.1 Odborné články

O co jde v mé knize, in: Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 1, str. 2-4.
Extremismus a radikalismus
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 5, str. 19-20.
Der tschechische Protestantismus und die europäische Perspektive, in: Die evangelische Diaspora, 2005, roč. 55, č. 1, str. 79-84.
Církev a svět
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 10, str. 281-287.
Fenomenologie, Bultmann, postmoderna v rozhovoru o subjektu
, in: Křesťanská revue, 2004, roč. 71, č. 10, str. 256-265.
Globalizace – problém a naděje – 2 části
, in: Kostnické jiskry, 2004, roč. 91, č. 8-9, str. 1-2.
Mravní a duchovní podmínky ekonomického růstu a prosperity
, in: Křesťanská revue, 2004, roč. 71, č. 2, str. 41-45.
Podobenství o zlých vinařích,
in: Reflexe, 2004, roč. 13, č. 25, str. 51-68.
Theologicko filosofická reflexe hospodářství
, in: Křesťanská revue, 2004, roč. 71, č. 9, str. 234-237.
Globalizace: problém a naděje,
in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 9, str. 244-248.
Irák podruhé
, in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 3, str. 58-61.
Lidská práva v české duchovní tradici
, in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 5, str. 132-137.
Spravedlivý svět
, in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 2, str. 34-36.
Kirche und Welt
– Theologische Perspektiven von JLH,  Die Freiheit der Kirche Christi in der Geschichte, zum theologischen Erbe von J.L. Hromádka, 2002, EMAN, Benešov, str. 21-29.
Přínos táborské theologie k ideji lidských práv: (Mikuláš z Pelhřimova)
, in: Křesťanská revue, 2002, roč. 69, č. 2, str. 38-40.
O nejlepším státě
: (Úvaha nad knihou Bernarda Bolzana), in: Křesťanská revue, 2002, roč. 69, č. 1, str. 8-12.
Jan Milíč z Kroměříže
, in: Křesťanská revue, 2002, roč. 69, č. 3, str. 66-68.
Ježíš a pravda
, in: Reflexe, 2002, roč. 13, č. 22, str. 45-57.
Co cenného z XX. století lze převzít v století XXI?,
in: Křesťanská revue, 2002, roč. 69, č. 9, str. 236-240.
Moltmann, Jürgen. Co znamená dnes „evangelický“? : od učení o ospravedlnění k theologii království Božího. Z němčiny přeložil Jakub S. Trojan., in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 10, str. 254-258.
Spravedlnost a svoboda
, in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 2, str. 42-45. Předneseno na sympoziu o tržní ekonomice a mravních hodnotách na EBF UK v Bratislavě v říjnu 2000.
Po stopách motivace ideje lidských práv v českých dějinách
, in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 7, str. 172-175.
Dekalog v dnešní diskusi o etice
, in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 3, str. 62-65.
K Moravcovu řešení vztahu theologie a přírodní vědy
, in: Křesťanská revue, 2000, roč. 65, č. 5, str. 133-134.
Macchiavelli a jeho svět
, in: Křesťanská revue, 2000, roč. 65, č. 9, str. 249-251.
Poznámky o svobodě
, in: Křesťanská revue, 2000, roč. 65, č. 4, str. 101-103.
Theologie křesťanské angažovanosti včera a dnes
, in: Getsemany, 2000, č. 5, str. 106-108.
Vize, naděje, ideály: Boží království mezi námi
, in: Křesťanská revue, 2000, roč. 65, č. 2, str. 30-33.
Ekonomicko-sociální kontext Evropské integrace
, in: Teologické texty, 1999, roč. 10, č. 5, str. 157-158.
Kázání na hoře,
in: Teologická reflexe, roč. 1999, roč. 5, č. 1, str. 56-71
Křesťanství v politice a politika v křesťansví
, in: Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 2, str. 32-35.
Několik poznámek k balkánské krizi
, in: Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 5, str. 119-121.
Spravedlnost a svoboda
, in: Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 3, str. 60-62.
Svět peněz a my
, in: Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 8, str. 204-206.
Vydávat svědectví pravdě
, in: Křesťanská revue, 1999, roč. 66, č. 6, str. 142-144.
Nepolitická politika. Ano? Ne?
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 3, str. 79-80.
Theologie, ekonomie a ekonomika
, in: Teologická reflexe, 1998, roč. 4, č. 2, str. 127-137.
Únor 1948 a současná politická krize
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 2, str. 62-64.
O trestu smrti
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 5, str. 132-134.
Přirozenost, přirozený zákon: Ano? Ne?
, in: Střední evropa, 1998, roč. 14, č. 80, str. 12-17.
Husův zápas o pravdu – inspirace pro dnešek
, in: Křesťanská revue, 1997, roč. 64, č. 1, str. 8-12.
Křesťanské politické strany – Ano? Ne?
, in: Teologická reflexe, 1997, roč. 3, č. 1, str. 59-63.
NATO expansion: The view from Central Europe
, in: The Christian Century, 1997, roč. 114, č. 18, str. 567-568.
Theology in the process of transformation
, in: Epworth review, 1997, roč. 24, č. 4, str. 69-75.
Das Stuttgarter Schuldbekenntnis
, in: Oekumenische Rundschau, 1996, roč. 45, č. 2, str. 147-155.
Binswanger, Hans Christoph. Ochrana životního prostředí v rámci nového pojetí hospodářství a společnosti. Z němčiny přeložil Jakub S. Trojan. Teologická reflexe, 1996, roč. 2, č. 2, str. 155-165.
Co dnes s utopiemi?,
in: Listy, 1995, č.1, str. 37-39.
Hodnota spravedlnosti v křesťanské teologii
, in: Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 3, str. 61-63.
Lidská důstojnost v tržním hospodářství
, in: Teologická reflexe, 1995, roč. 1, č.1, str. 41-42.
Moc, násilí a theologie
, in: Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 2, str. 30-38.
Odpověď na kritickou recenzi P. Macka
, in: Teologická reflexe, 1995, roč. 1, č.1, str. 82-83.
Politika a odpuštění
, in: Listy, 1995, roč. 25, č. 2, str. 53-54.
Stuttgartské vyznání vin v perspektivě střední Evropy
, in:Teologická reflexe, 1995, roč. 1,č. 2, str. 156-162.
Theologie v procesu transformace
, in: Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 9, str. 229-234.
The Position of the Church Throughout the Changes in Czechoslovak Society
, in: Religion in Eastern Europe, 1994, roč. 14, č. 1, str. 18-43.
Our Responsibility in Politics and Economics: An Eastern European Protestant Perspective, in: Religion in Eastern Europe, 1994, roč. 14, č. 3, str. 10-19.
Democracy in Czechoslovakia and Its Spiritual Foundations, in: Religion in Eastern Europe, 1994, roč. 14, č. 5, str. 39-43.
Theology and economics in the postcommunist era, in: Christian century, 1994, roč. 111, č. 9, str. 278-280.
Vývoj a úkoly ekumény ve střední a východní Evropě
., in: Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 5, str. 117-122.
Poznámky o toleranci
, in: Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 10, str. 257-262.
Kořeny a zdroje demokracie u nás
, in: Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 8, str. 207-213.
Hromadka and Aspects of Power in Our Civilisation
, in: Religion, State and Society, 1993, roč. 21, č. 2, str. 151-169.
První pražský artikul kdysi a dnes
, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 5, str. 113-119.
Obraz člověka v tržním hospodářství
, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 1, str. 12-16.
Identita národa
, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 10, str. 254-260.
Evangelický křesťan v české sekularizované společnosti
, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 9, str. 228-233.
Úloha náboženství v nově vzniklých pluralistických společnostech východní Evropy
, in: Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 3, str. 31-34.
New paradigms in economy
, in: Occasional papers on religion in Eastern Europe, 1992, roč. 12, č. 1, str. 32-36.
The new situation in Europe after the fall of state socialism (Czechoslovakia)
., in: Reformed world, 1992, roč. 42, č. 3, str. 106-109.
Petr Chelcicky und J L Hromadka im Gesprach uber das Wesen der Macht
, in: Communio viatorum, 1992, roč. 34, č. 1, str. 47-53.
Nationhood in a Changing Europe
, in: Communio viatorum, 1992, roč. 34, č. 2, str. 74-78.
Comenius on Power
, in: Communio viatorum, 1992, roč. 34, č. 3, str. 68-77.
Teologické úkoly po Canbeře
, in: Křesťanská revue, 1991, roč. 58, č. 6, str. 125-127.
Světový dům a jeho ekonomický řád
, in: Křesťanská revue, 1991, roč. 58, č. 4, str. 80-84.
Petr Chelčický a J.L. Hromádka v rozhovoru o povaze moci
, in: Křesťanská revue, 1991, roč. 58, č. 2, str. 31-34.
New paradigms in economy
, in: Metanoia, 1991, roč. 2, č. 3, str. 99-103.
New paradigms in economy
, in: Reformed world, 1991, roč. 41, č. 6, str. 199-203.
The role of religion in newly pluralistic societies of Eastern Europe: a Protestant perspective
, in: Occasional papers on religion in Eastern Europe, 1991, roč. 11, č. 5, str. 1-7.
Milost v politice (?) a v hospodářství (?)
, in: Křesťanská revue, 1991, roč. 58, č. 8, str. 185-186.
Churches in the gentle revolution in Czechoslovakia, in: Occasional papers on religion in Eastern Europe, 1990, roč. 10, č. 5, str. 1-6.
En quoi l’Eglise est-elle irremplacable
, in: Istina, 1983, roč. 28, č. 1, str. 46-64.
Att vara kristen i ett socialistiskt samhalle
, in: Svensk-teologisk-kvartalskrift, 1978, roč. 54, č. 1, str. 18-25.
Christliche Existenz in der Sozialistischen Gesellschaft
, in: Theologia practica, 1977, č. 3, str. 194- 212
Křesťanská existence v socialistické společnosti aneb teologie průšvihu
, in: Studie, 1977, roč. 49, str. 67-86.
Das Wunder der Inkarnation und Solidarit
ät Gottes mit der Welt in der Theologie Hromadkas, in: Communio viatorum, 1970, roč. 13, str. 9-18.
Otázky teologické antropologie
, in: Křesťanská revue, 1970, roč. 37, str. 117-119.
Otázky člověka: otázky nad filosofickou a teologickou antropologií,
in: Křesťanská revue, 1970, roč. 37, str. 231-236.

2.2 Ostatní články

I. a P. Bargárovi, Rozhovor s Jakubem S. Trojanem, in: Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 3, str. 32-34.
Beru je v ochranu
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 2, str. 26.
Víra a katastrofy
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 2, str. 6-7.
Polemika? Sotva
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 5, str. 54.
Nová křesťanská revue – nová?
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 1, str. 2-3.
Po volbách – podruhé
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 4, str. 26-27.
Po volbách – pat nebo nové možnosti?
, in: Křesťanská revue, 2006, roč. 73, č. 3, str. 26-27.
Restituce? Renta? Asignace? Copak to zase církve chtějí…?
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 3, str. 80-81.
Odpověď s odkladem
, in:  Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 3, str. 83.
Nadějí spaseni jsme
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, speciál, str. 4-6.
Zahanbující ohlédnutí J. Štěpána
, in: Kostnické jiskry, 2005, roč. 92, č. 2, str. ..
Jak je to s veřejným zájmem
, in: Kostnické jiskry, 2005, roč. 92, č. 3, str…
Středoevropan A. Kocáb
, in: Kostnické jiskry, 2005, roč. 92, č. 24, str…
Boží prozřetelnost a vlny tsunami
, in: Kostnické jiskry, roč. 92, č. 1, str. …
Bez čeho se víra neobejde
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 3, str. 84.
Lidská práva v české tradici
, in: Slovo + život, 2004, č. 6, s.128-130, č. 7. str.152-154.
Vzpomínka na JUDr. Pavla Šimka
, in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 9, str. 249-250.
Theology in the Process of Transformation, in Wie die Träumenden?
, Erlangen, 2003, str. 37-44.
Podobenství o zlých vinařích: Mk 12,1-12
., in: Doktor universalis, pamětní kniha k 80. výročí narozenin K.Csémyho, 2003, str.143-158.
T.G. Masaryk a náš dnešek
, in: V službe ducha, sborník při příležitosti 70tin D.Ondrejoviča, Bratislava, 2002, str. 248-252.
Perspektiva zápasu
, in: Listy, 2002, roč. XXXII, č.3, str. 31-32.
Zlo –  a co s ním?
Rozhovor s prof.J.S.Trojanem, in: Bratrská rodina, 1999, č. 6/7, str.162-164.
Nebýt jako tupé ovce
. Evangelický týdeník: Kostnické jiskry, 1998, č. 15.
Politikové by nás neměli strašit, ale důkladně věci objasnit
, in: Lidové noviny, 19980105, str. 11.
Žijte jako děti světla!
: kázání na Ef 5,8-14, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 6, str. 142-143.
Z básnického díla Jakuba S. Trojana: Jak sotva narozené; Měsíc; Kde máte, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 4, str. 104.
Trh bez přívlastků, ale …
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 4, str. 105-106.
Poezie : Jakub S. Trojan – Noc, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 7, str. 191.
Na počátku bylo Slovo
: (Kázání ke Dni reformace 31.10.), in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 8, str. 198-199.
Jak sotva narozené
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 4, str. 104.
Jak je to s příchodem Pána?
: (Adventní kázání na 2P 3,1-9), in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 10, str. 254-256.
Velké théma svobody
: (Kázání na Gal 5,1;13-14), in: Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 6, str. 142-144.
Posenátní glosa
, in: Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 10, str. 277.
O profil fakulty
, in: Teologická reflexe, 1996, roč. 2, č. 2, s. i-v. Proslov odstupujícího děkana UK ETF při inaugurační slavnosti 2. října 1996.
Ježíšovo setkání s bohatým mužem
, in: Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 2, str. 30-33.
Co je pravé náboženství?
: kázání na text Mi 6,1-8, in: Křesťanská revue, 1996, roč. 63, č. 5, str. 114-116.
Jak si mohou křesťanství a bohatství porozumět
, in: Hospodářské noviny, 1995.
O moci a bezmoci
: rozhovor s prof. Jakubem S. Trojanem, in: Teologický sborník, 1995, roč. 1, č. 2, str. 74-77.
Perspektivy Evangelické teologické fakulty
, in: Křesťanská revue, roč. 62, č. 1, str. 9-11.
Rozhovor s děkanem ETF profesorem J.S.Trojanem
, in: Bratrská rodina, 1995, r.27, str. 20-22.
Proti gustu disputace
, in: Lidové noviny, 1995, roč. 7, č. 40 (19950216), str. 11.
Soud nad zemí a nebesy
(2Pt 3, 5-13), in: Křesťanská revue, 1995, roč. 62, č. 5, str. 116-121.
O křesťanství v České republice
, in: Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 5, str. 116-117.
Intelektuál a transformace
, in: Křesťanská revue, 1994, roč. 61, č. 7, str. 186-188.
Stezky k sídlům
, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 1, str. 1-3.
Kdo je Bůh
: kázání J.S. Trojana na den Nanebevzetí Páně, 20. května 1993, in: Křesťanská revue, 1993, roč. 60, č. 6, str. 141-142.
Co s nezaměstnaností,
in: Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 4, str. 95-96.
New Paradigms in Ekonomy
, in: Reformedk World, 1991, No. 6, str. 199-203

2.3 Recenze

Igor Kišš: Sociálna etika, in: Křesťanská revue, 2007, roč. 74, č. 2, str. 48.
Dobrodružství pobytu vezdejšího
, in: Křesťanská revue, 2007, roč. 74, str. 45. Recenze na: Palouš, R.: Dobrodružství pobytu vezdejšího, 2006.
Odkud zlo?, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 3, str. 110-111. Recenze na: Payne, J.: Odkud zlo.
Matematika a teológia
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 1, str. 2-3.
Ježíšova politika
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 8, str. 245-246. Recenze na: Yoder, John Howard: Ježíšova politika.
Holocaust a modernost
, in: Křesťanská revue, 2005, roč. 72, č. 6, str. 167-168. Recenze na: Baumann, Zykmund: Holocaust a modernost.
Karol Nandrásky: Ježíšova magna charta a súčasnosť, in: Křesťanská revue, 2004, roč. 71, č. 10, str. 278-279.
Hebe Kohlbrugge: Mittlerin zwischen Ost und West. G2W: Forum für Religion und Gesellschaft in Ost und West, 2004, roč. 32, č. 4, str. 26-27. Recenze na: Kohlbrugge, Hebe: Zwei mal zwei ist fünf, 2003
Miloš Rejchrt: O něco svobodnější, in: Křesťanská revue, 2003, roč. 70, č. 2, str. 55-56.
Jiljí V. Příkaský: Učebnice základů etiky, in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 9, str. 250-251.
Česká konzervativní a liberální politika: (sborník k desátému výročí založení revue Proglas)
, in: Křesťanská revue, 2001, roč. 68, č. 3, str. 82-84.
Křesťanská etika
, in: Teologická reflexe, 2000, roč. 6, č. 1, str. 79-81. Recenze na: Peschke, Karl-Heinz: Křesťanská etika, 1999.
K.H. Peschke: Křesťanská etika, in: Křesťanská revue, 2000, roč. 67, č. 5, str. 136-137.
Všeobecná morální teologie
, in: Teologická reflexe, 1999, roč. 5, č. 1, str. 91-92. Recenze na: Weber, Helmut: Všeobecná morální teologie, 1998.
Žádná spása mimo trh?
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 2, str. 56. Recenze na revue Concilium.
Recenze a kritika zároveň
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 4, str. 109-111. Recenze na první číslo revue „Distance“.
Lubomír Mlčoch: Zastřená vize ekonomické transformace, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 6, str. 166-168.
Jaroslav Krejčí, lidský úděl a jeho proměnlivá tvář
, in: Křesťanská revue, 1998, roč. 65, č. 1, str. 25-27. Recenze na: Krejčí, Jaroslav: Duchovní základy civilizační plurality, 1996.
Opožděná recenze
, in: Teologická reflexe, 1996, roč. 2, str. 87-88. Recenze na: Thieleh, Friedrich: Unser Tun und Lassen, 1984.
Teologická etika a christologie
, in: Teologická reflexe, 1996, roč. 2, č. 2, str. 171-172. Recenze na: Fischer, Joh.: Theologisch Ethik und Christologie, in: Zeitschrift fuer Theologie und Kirche, 1995, roč. 92, č. 4, str. 481-516.
Úzké sepětí i universalita
, in: Křesťanská revue, 1992, roč. 59, č. 9, str. 209. Recenze na: Halík, Tomáš: O přítomnou církev a společnost, 1992.
Spekulativní teologie?
, in: Křesťanská revue, 1989, roč. 56, str. 239-240. Recenze na: Krüger, Klaus. Der Gottesbegriff der spekulativen Theologie, Berlin, 1970.

3. Statě ve sbornících

Der tschechische Protestantismus und die europäische Perpspektive, in: Die evangelische Diaspora, 2005, str. 79-94.
Podobenství o zlých vinařích
, Mk 12,1-12., in: Doctor universalis: pamětní kniha u příležitosti 80. narozenin Ludovíta Csémyhos,. Budapest 2003, str.143-158.
Theology in the Process of Transformation
, in: Wie die Traeumenden?: protestantische Kirchen in der Phase des Zusammenbruchs der kommunistischen Herrschaft im oestlichen Europa. Erlangen 2003, str. 37-45.
Spravedlnost a svoboda
, in: Spravedlnost a svoboda, Bratislava 2001, str. 95-100.
Hodnota spravedlnosti v křesťanské teologii
, in: Při brodu Jabok, Praha 2001, str. 188-191.
The Sermon on the Mount and the social task of the Church
, in: Reformed and Ecumenical, Amsterdam-Atlanta 2000, str. 24-41.
Der Ort der Theologie und der Glaubensgemeinschaft in der heutigen Situation und seine geschichtlichen Wurzeln
, in: Geschichte und Geschichtlichkeit in Theologie und Glaubensgemeinschaft – Theologie zwischen Ost und West. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen 2000, str. 19-24.
Bůh, pravda a problém protějšku
, in: Pouštěj svůj chléb po vodě : Sborník pro Milana Balabána, Brno 1999, str. 20-22.
Comenius on Power, in: Comenius als Theologe, Praha 1999, str. 218-227.
Komentář ke stati P. Pokorného: Co je to teologie? (Teologická reflexe, 1996, č. 1), in: Epitoauto, Třebenice: Mlýn 1998, str. 225-235.
Die heutige Lage in der Tschechischen Republik
, in: Aus der Traum?, Bern 1997, str. 4-9.
Theology and Social Transformation: Central Europe in Transition
, in: Hope and Renewal in Times of Change, Chatelaine, Geneva, str. 87-94.
Menschenwuerde in der Marktgesellschaft, in: Totaler Markt und Menschenwuerde, Neukirchen-Vluyn, str. 5.
Moeglichkeiten und Erwartungen zu einer Zusammenarbeit der Ost-Mitteleuropaeischen Fakultaeten fuer Evangelische Theologie, in: Wiener Jahrbuch fuer Theologie. Bd. 1., Zukunft der Protestantismus. Wien 1996, str. 48-51.
Das Gericht ueber Erde und Himmel – Meditation ueber 2.Peter 3, 5-13
, in: Landgabe, Praha 1995
Jesu Begegnung mit einem Mann, in: Deutscher Evangelischer Kirchentag Hamburg, Gütersloh 1995, str. 217-221.
The Church Throughout Changes in Czechoslovakia, in: Remembering the Future, New York 1995, str. 39-47.
In Defense of Politics,
International Journal of Politics, 1981/Vol. XI, No.1 52-74.
Svoboda a důstojnost člověka
. Malý příspěvek k teorii nekonformních hnutí, in: O svobodě a moci, Köln-Roma 1980, str. 307-318.

Rozhovory:

Interview o nezaměstnanosti

Interview o oběti J. Palacha

Interview nad poezií Jakuba S. Trojana

Bůh je s námi smířen – nesmířeni jsme s ním my!

Interview k projektu „ Pražské jaro 1968“

Texty a komentáře na portále WebDialog

Téma „Universálnost lidských práv“:

Základ lidských práv – přínos církví

Texty na této stránce:

Teze ke koreferátu: „Křesťanství  v politice a politika v křesťanství“
Křesťanské politické strany. Ano? Ne?
Machiavelli a jeho svět