Výzkumné a vzdělávací centrum IKM na FSE UJEP a jeho think tank

Pilotním projektem IKM je vznik výzkumného a vzdělávacího centra na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (dále jen FSE UJEP). Hlavním cílem IKM na FSE UJEP je hledání „třetí role univerzity“, a iniciování, oponování a přenášení inovativních myšlenek do regionu Ústeckého kraje a euroregionu Elbe-Labe. Cílem je vytvořit metodiku pro regionální univerzity hledající svou „třetí roli“. Metodika navrhne model výzkumného a vzdělávacího pracoviště univerzity, které umožní spolupráci s regionálními partnery a podporu při vytváření a evaluaci inovativních projektů.

IKM na FSE UJEP bude za tímto účelem realizovat následující aktivity:

1. Vytvoření diskusní platformy pedagogů UJEP, tedy i pedagogů z dalších fakult UJEP, členů Dialogického společenství projektu WebDialog a členů expertní skupiny IKM.
2. Vytvoření think tanku s dalšími partnery z Ústeckého kraje, kde cílem dialogu bude hledání nových strategií a inovací, zejména vzhledem k trhu práce, a vyhodnocování kvality a efektivity vybraných projektů a strategických dokumentů. Nejdůležitějšími partnery jsou Ústecký kraj a Úřad práce v Ústí n. L.
3. Vytvoření vzdělávacích programů pro studenty UJEP a pro program celoživotního vzdělávání, který je další prioritou IKM.
4. Realizace diskusních večerů, přednášek a seminářů v připravovaném vzdělávacím centru IKM v obci Tisá, která se stala výzkumným pracovištěm FSE UJEP a modelovým projektem péče o komunitu.

Prioritní témata:

a) Hledání nových strategií a inovací v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje regionu, vzhledem k trvalé udržitelnosti a kvalitě života obyvatel.
b) Vyhodnocování kvality a efektivity vybraných projektů a strategických dokumentů.
c) Komunikace se zahraničím zaměřená na transfer znalostí a vzájemné výměny zkušeností.
d) Iniciace vzniku nových projektů zaměřených zejména na modernizaci institucí trhu práce.