Institut kritického myšlení

Poslání

Institut kritického myšlení (IKM) vznikl v roce 2015 jako platforma pro diskusi a spolupráci, která směřuje ke kritické reflexi společnosti a k uplatnění myšlenek portálu WebDialog v praxi.
Posláním institutu je vytvářet podmínky pro spolupráci vysokých škol a fundací, a posilovat jejich roli ve společnosti s důrazem na „třetí roli“ univerzity. Ta spočívá v jejím aktivním působení ve společnosti. Jedná se především o reflexi a evaluaci společenského dění, ale i o uplatnění myšlenek v praxi, které vyplývají z její činnosti vědecké, výzkumné, vývojové a inovační. Propojení s průmyslem či službami je pak jen jedna z mnoha podob naplňování třetí role. V pojetí IKM spočívá třetí role univerzity především v ochraně vyšších hodnot a veřejného zájmu, a v evaluaci veřejně prospěšných projektů.

Proč vysoké školy? Proč nadace?

S odkazem na evropskou tradici mají obě tyto instituce nezávislé postavení a díky této svobodě mají možnost nadhledu k reflektování situace ve společnosti. Jsou tedy de facto garantem hledání obecného blaha a uplatňování hodnot, stabilním prvkem v rozbouřených vodách různých soukromých zájmů. Majetkové postavení vysokých škol je sice v současnosti odlišné od středověké i antické podoby škol a univerzit coby nadací, nyní je závislé na státu. Disponují však odbornou kapacitou pro řešení problémů a ve spojení s fundacemi jakožto majetkově nezávislými institucemi tvoří unikátní sepětí svobodného ducha a vůle.

Partneři IKM jsou:

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta sociálně ekonomická UJEP
  • Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM)
  • Nadace VIA
  • Nadační fond Martina Bubera
  • Reditus, z.s.
  • Webdialog, z.s.

Téma

Ústředním tématem WebDialogu jsou hodnoty a krize hodnot. Současný člověk zaměnil hodnoty za osobní potřeby, a je uvězněn v předmětném světě, který se mu stal „hromadou věcí“. Ve světě jistot, samozřejmostí a daností. Evropské hodnoty vystupují stále častěji v roli prázdných hesel, která zastupují náš skutečný zájem, vyjadřovaný více či méně skrytě v ekonomických kategoriích.
Klíčová témata dialogu IKM jsou:

  • Veřejný zájem a občanská společnost.
  • Veřejná prospěšnost a dobročinnost.
  • Komunita a péče o zdraví.
  • Evaluace veřejně prospěšných projektů.

Volbu těchto témat a jejich souvztažnost zdůvodňujeme ve výchozích myšlenkách pdf-16.
Promítají se potom do ústředního, velmi „praktického“ tématu každodenního života, které reprezentuje problémy a umění lidského soužití v organizované společnosti. Je jím „obec jako komunita“. Komunita je dění, v němž se neustále vyvažuje to, co je vnitřní a těžko uchopitelné, jako je zejména kvalita lidských vztahů a kulturní úroveň společenství, a to, co je vnější, co lze plánovat a organizovat, zejména pak efektivita sociálního systému, infrastruktura a ekonomická stabilita.

Cíle

1. Uskutečnit diskusní platformu lidí z vysokých škol a veřejně prospěšných fundací k posílení jejich role ve společnosti, s tématy odpovědnosti za společenský vývoj a evaluace veřejně prospěšných aktivit. Zpracovat dvě metodiky – pro třetí roli univerzity a pojetí komunity v životě obce.
2. Vybudovat vzdělávací a výzkumné centrum IKM na FSE UJEP pro modelový projekt „venkovská obec jako komunita“ a „třetí role regionální univerzity“. Zpracovat vzdělávací programy pro studenty a pro aktivní občany ve formě programu celoživotního vzdělávání.
3. Vytvořit think tank ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími partnery, jehož hlavním tématem bude strategické plánování rozvoje venkovských obcí a vyhodnocování jejich kvality a efektivity. Metodika navrhne model výzkumného a vzdělávacího pracoviště univerzity, které umožní spolupráci s regionálními partnery a podporu při vytváření a evaluaci inovativních projektů.
4. Realizovat modelový projekt rozvoje venkovské obce v obci Tisá, ve které od roku 2004 probíhají setkání lidí z projektu WebDialog a kde má IKM k dispozici objekt na vybudování centra pro vzdělávání a dialog.

Projekty

1. Diskusní platforma
2. Výzkumné a vzdělávací centrum IKM na FSE UJEP a jeho think tank
3. Modelový projekt rozvoje venkovské obce