Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc

Ladislav Blažek
Podnikohospodář, expert na transformaci podniků a jejich úspěšnost. Narozen 13. dubna 1945 v Babicích u Brna. V současné době přednáší na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

O sobě

Je zakladatelem a prvním děkanem (1991 – 1999) Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Patří k předním českým vědcům v oblasti managementu a v roce 2010 publikoval v nakladatelství Grada monografii Management.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999: teorie řízení Prof.
 • 1992: ekonomie Doc.
 • 1979: teorie řízení a plánování CSc.
 • 1968: ekonomika a řízení strojírenské výroby Ing.

Přehled zaměstnání

 • 1999-: ESF MU, vedoucí katedry podnikového hospodářství
 • 1991-1999: ESF MU, děkan, vedoucí katedry řízení
 • 1980-1991: ústav ekonomiky a řízení nevýrobní sféry MU, vědecký pracovník
 • 1975-1980: ústav teorie a metod řízení VUT, výzkumný pracovník
 • 1968-1975: Kovoprojekta, projektant systémů řízení

Pedagogická činnost

 • Přednášky – magisterský program:
  Management
  Řízení ve společenských systémech
  Strategické řízení podniku
 • Přednášky – bakalářský program:
  Management
  Metodika a řešení případových studií
 • Vedení diplomových prací:
  V akademickém roce 2000/2001 6 na oboru obchodní podnikání
 • Vedení bakalářských prací:
  V akademickém roce 1999/2000 12 na oboru management, 2 na oboru obchodní podnikání
 • Vedení doktorandů:
  Obor ekonomie Ing. Benešová, Ing. Doležal
 • Zkušební komise:
  Předseda zkušební komise pro bakalářské zkoušky obor Management.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Transformační proces v podnikové sféře s hlavním zaměřením na faktory úspěšnosti podniků.
 • Aktivní metody výuky managementu, s hlavním zaměřením na manažerské hry.

Universitní aktivity

 • Vedoucí katedry podnikového hospodářství
 • Člen vědecké rady Masarykovy univerzity
 • Člen vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty MU
 • Člen akademického senátu MU
 • Člen akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU

Mimouniversitní aktivity

 • Člen vědecké rady Ustavu managementu VA
 • Člen pracovní skupiny pro ekonomii Akreditační komise ČR

O své tvorbě

Vybrané publikace

 • Blažek, Ladislav. Impact of Multinational Corporations on the Management of Enterprises in the Czech Republic. Resources. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. od s. 29-36, 8 s. ISBN 978-80-225-2978-5.
 • Blažek, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 349 s. 1. ISBN 978-80-210-5058-7.
 • Blažek, Ladislav. Vlastníci, majetek. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 21 s. svazek první. ISBN 978-80-210-5058-7.
 • Blažek, Ladislav. Management ve společnosti hojnosti. In Procesy globalizacyjne w gospodarce swiatowej. Wroclaw : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania, 2009. od s. 265-271, 7 s. Neuveden. ISBN 978-83-87708-68-9.
 • Blažek, Ladislav. Interpretace výsledků empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 9 – 42, 33 s. ISBN 978-80-210-4723-5.
 • Blažek, Ladislav – Částek, Ondřej – Kubátová, Eva. Identifikace faktorů hospodářské úspěšnosti. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 75 – 94, 20 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4734-1.
 • Blažek, Ladislav. Interpretace dosažených výsledků. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 95 – 120, 26 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1.
 • Blažek, Ladislav. Empirické šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost podniků. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 73-100, 28 s. ISBN 978-80-210-4521-7.
 • Blažek, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2008. s. 13-13. ISBN 978-80-225-2552-7.
 • Blažek, Ladislav. Konkurenceschopnost podniků v České republice. Vybrané výsledky z empirického šetření. In Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikatelskej činnosti v kontexte Európskej únie. Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania. Bratislavská vysoká škola práva., 2008. od s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-969320-3-0.
 • Blažek, Ladislav. Autorita, konkurence, kooperace. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. vyd. 1. Praha : Oeconomica, 2006. od s. 111-116, 6 s. ISBN 80-245-1091-X.
 • Blažek, Ladislav. Nový koncept stylu vedení. Od nařizování k vyjednávání a spolupráci. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. od s. 9-18, 10 s. ISBN 80-210-4089-0.
 • Blažek, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers, Praha : Oeconomica, 2006, 2, od s. 183-184, 2 s. ISSN 1210-0455. 2006.
 • Blažek, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie, Praha : Oeconomica, 2006, 2, od s. 274-276, 3 s. ISSN 0032-3233. 2006.
 • Blažek, Ladislav. Metodika empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. od s. 322 – 326, 5 s. 1. ISBN 80-210-4157-9.
 • Blažek, Ladislav – Šiška, Ladislav. Koncepce dotazníku. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. od s. 340 – 369, 30 s. 1. ISBN 80-210-4157-9.
 • Blažek, Ladislav. Manažerská etika a společenská odpovědnost podniků. In Konkurenceschopnost podniku v podmínkách globalizace. 1. vyd. Ostrava : ETHICS, 2005. od s. 244-259, 16 s. ETHICS 2005. ISBN 80-902713-5-9.
 • Blažek, Ladislav. Teorie řízení podniku. In Teorie řízení podniku – sborník prací studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. od s. 8-9, 2 s. ISBN 80-210-3698-2.
 • Blažek, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1. vyd. Košice : Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. od s. 14-25, 12 s. ISBN 80-225-2038-1.
 • Slaný, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
 • Blažek, Ladislav. Vývojové trendy ve strukturách podniků. In Podniky v podmínkách procesu globalizace. Katowice : Górnoślaska Wyzsza Szkola Handlowa, 2004. od s. 11-19, 276 s. ISBN 83-88402-39-0.
 • Blažek, Ladislav. Celostní management – Pilíře kompetence v řízení. Ekonomika a management, Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004, 1, od s. 111-111, 1 s. ISSN 1212-3609. 2004.
 • Blažek, Ladislav. Management Education – Specific problems of teaching process of university studies. In Contemporary Trends in Top Management Education : How to Accomodate Demand and Supply. 1. vyd. Brno : Brno International Business School, 2004. s. 68-68. ISBN 80-86575-74-8.
 • Blažek, Ladislav. Podniková ekonomika a management: Jak odpovědět na výzvy praxe? In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. od s. 139-145, 6 s. ISBN 80-210-3414-9.
 • Blažek, Ladislav. Problémy vysokoškolské výuky managementu. In EDMAN 03 Education for Management. 1. vyd. Plzeň : Sdružení EVIDA, 2003. od s. 15 – 20, 6 s. ISBN 80-86596-25-7.
 • Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 98 s. ISBN 80-210-3213-8.
 • Trendy rozwoju przedsiebiorstw. 1. vyd. Wroclaw : Edukacja, 2003. 88 s. ISBN 83-87708-51-8.
 • Současné trendy managementu. In Podnikatelské prostrediem v Slovenskej republike – súčasný stav a perspektívy. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. od s. 22 – 25, 4 s. ISBN 80-225-17837-2.
 • Úspěšnost podniku ve smyslu stakeholderského pojetí. In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003. od s. 29 – 34, 6 s. ISBN 80-210-3100-X.
 • Transformace podniků v ČR po třinácti letech. In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike – súčasný stav a perspektívy. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. od s. 22-25, 4 s. ISBN 80-225-1734-8.
 • Blažek, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue, Košice : Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 1, 1, od s. 7 – 13, 7 s. ISSN 1335-9746. 2002.
 • Blažek, Ladislav. Systémový přístup a efektivní řízení. In Systémové řízení. Brno : ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. s. 32-39. ISBN 80-210-2831-9.
 • Blažek, Ladislav. Intelektuální kapitál – faktor efektivnosti podniku. In Ekonomika firiem 2002. 1. vydání. Košice : PHF Košice EU v Bratislavě, 2002. s. 39-41. ISBN 80-225-1583-3.
 • Blažek, Ladislav. Research on the Business Company Successfulness. In Public relations na tle problémow zarzadzania. 1. vyd. Wroclaw : Edukacja, 2001. s. 281-288. ISBN 83-87708-90-9.
 • Blažek, Ladislav. Výzkum faktorů úspěšnosti podniků. In Ekonomika firiem 2001. Košice : Podnikohospodářská fakulta Košice, 2001. s. 48-53. 1.díl. ISBN 80-225-1446-2.
 • Blažek, Ladislav. Hledání faktorů úspěšnosti. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno : Masarykova univerzita, 2001. s. 7-11. ISBN 80-210-2708-8.
 • Blažek, Ladislav. K širším souvislostem vývoje podnikatelského prostředí v České republice. In Podnikatelské prostredie v Slovenskej republike – súčasný stav a perspektívy III. Sborník z vědecké konference. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2001. s. 11-19. ISBN 80-225-1426-8.
 • Blažek, Ladislav. K metodickým otázkám zkoumání faktorů úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno : ESF, MU Brno, 2000. s. 9-15. ISBN 80-210-2306-6.
 • Blažek, Ladislav. Úspěšnost podniku a odpovědnost manažera. In Česká ekonomika 2000. 1. vyd. Karviná : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2000. s. 237-241. 1. díl. ISBN 80-7248-059-6.
 • Blažek, Ladislav. Social Sciences at Masaryk University. The American Journal of Economics and Sociology, New York, USA : The American Journal of Economics and So, 2000, 3s. 517-523. ISSN 0002-9246. 2000.
 • Blažek, Ladislav. Krize českých podniků v kontextu vstupu do Evropské unie. In Agrobiznes – problemy negocjacji z Unia Europejska. 1. vyd. Toruň : Wydawnictwo Adam Marzsalek, 2000. s. 168-174. ISBN 83-7174-650-4.
 • Blažek, Ladislav. Aktivní metody rozvoje řídících znalostí a dovedností. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 142 s. ISBN 80-210-2086-5.
 • Blažek, Ladislav. Zu Problemen der Krize in tschechischen Unternehmen. In EU – Integration und Krisenmanagement. 1. vyd. Maribor : MER Evrocenter, 1999. s. 153-157. ISBN 961-6281-07-0.
 • Blažek, Ladislav. Corporate Governance in the Czech Republic. In Zeszyt Naukowy. 1. vyd. Toruň : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. s. 7-13. ISBN 83-231-1079-4.
 • Blažek, Ladislav. K problematice corporate governance. In Aktuální tendence podnikového hospodářství. Brno : Masarykova univerzita, 1999. s. 5-12. ISBN 80-210-2067-9.
 • Blažek, Ladislav. Úvod do teorie řízení podniku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 137 s. ISBN 80-210-2085-7.
 • Blažek, Ladislav – Blažek, Viktor. Aplikace manažerské hry. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 130 s. ISBN 80-210-2043-1.
 • Blažek, Ladislav. Krize českých podniků v kontextu vstupu do Evropské unie. In Národná a regionálná ekonomika. 1. vyd. Košice : Ekonomická fakulta Technické univerzity, 1999. s. 122-127. ISBN 80-7099-455-X.
 • Blažek, Ladislav – Novotný, Jiří. Vývojové tendence organizačních struktur podniků. In Ekonomika firiem 1999. 1. vyd. Košice : Ekonomická univerzita, Podnikohospodářská fakulta, 1999. s. 67-71. ISBN 80-225-1212-5.
 • Blažek, Ladislav. Universities Navigated into the European Union. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. s. 220-442. ISBN 80-210-1882-8.
 • Blažek, Ladislav – Vaculík, Josef. Research of the Transformation Process in Establishments. In Universities at Preparing Economists to Enter the European Union. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. s. 22-25. ISBN 80-210-1882-8.
 • Blažek, Ladislav – Nekuda, Jaroslav. Někdy je méně více. Praha : Economia, 1998. Ekonom.
 • Blažek, Ladislav. Vytvořít soulad mezi nabídkou a poptávkou po studentech. Praha : Economia, 1998.
 • Blažek, Ladislav. Vysoké školy na cestě do Evropské unie. In Vstup do Evropské unie a řízení školství. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 1998. s. 220-223. ISBN 80-210-1931-X.
 • Blažek, Ladislav. The Methodical Questions of Management Explanation. In Sborník přednášek z mezinárodního semináře. 1. vyd. Ostrava : Ekonomická fakulta Technické univerzity, 1998. s. 13-16. ISBN 80-7078-583-7.
 • Blažek, Ladislav. The Development of the Holding Arrangement in the Czech Economics. In Sborník referátů z mezinárodní konference. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1998. s. 136-136. ISBN 80-225-0972-8.
 • Blažek, Ladislav. K problémům transformace podniků v České republice. Ekonomické rozhl’ady : Vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, XXVI, 3s. 230-239. ISSN 0323-262X. 1997.
 • Blažek, Ladislav. Golovni pitanja transformacii češskich predpriemstv. Ekonomičnyj časopis, 1997, 10s. 24-29. 1997.
 • Blažek, Ladislav. Využití simulačních her při výuce managementu. In Současný management. Ostrava : VŠB Ostrava EF, 1997. s. 11-13. ISBN 80-7078-500-4.
 • Blažek, Ladislav. První zkušenosti ze studia ekonomie v Brně. Politická ekonomie : Teorie, modelování, aplikace, Praha : Ekonomický ústav ČSAV, 1996, 2s. 152-157. ISSN 0032-3233. 1996.
 • Blažek, Ladislav. Some Issues of Education in Economie, Managerialn and Business Disciplines in the Conditions of the Czech Education Systen. In University Education Focused on Economics,man.and Entrepren. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 16-20. ISBN 80-210-1345-1.
 • Blažek, Ladislav. Managementkompetenz in den Aktiengessellschaften In: Theorie und Praxie der Unternehmensentwicklung. In Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung. 1. vyd. Maribor : Maribor, 1996. ISBN 86-80085-63-4.
 • Blažek, Ladislav. Vliv změny vlastnictví na řízení středních a velkých podniků. In Transformace, stabilizace, růst. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 6-8. ISBN 80-210-1165-3.
 • Blažek, Ladislav. Zkušenosti čtyř let. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1995. Alma mater : revue pro vysoké školy.
 • Blažek, Ladislav. K problémům výchovy budoucích ekonomů. In Sborník prací ESF MU Brno. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 5-10. ISBN 80-210-0962-4.
 • Blažek, Ladislav – Novotný, Jiří. Aktivní metody výuky managementu. In Sborník z pedagogické konference. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 50-54. ISBN 80-210-0939-X.