Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Historička, ekonomka a filosofka, narozena 22. března 1966 v Uherském Hradišti. Přednáší na VŠE a FF UK v Praze.

Členka redakční rady portálu WebDialog.

O sobě

Antonie Doležalová vystudovala politickou ekonomii na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Studium zakončila v roce 1989 diplomovou prací na téma reformy hospodářské politiky v 60. letech v Československu: Některé teoretické problémy soustavy řízení z roku 1965. Zabývala se v ní způsoby, jakými dobová ekonomická teorie v 60. letech vysvětlovala nebo naopak kritizovala schopnost socialistické ekonomiky adaptovat se na měnící se ekonomické podmínky.

V roce 1989 byla přijata ke studiu historie a filosofie na FF UK v Praze. Závěrečnou práci z oboru filosofie napsala pod vedením prof. L. Hejdánka na téma pojetí pravdy a svobody v díle Jana Husa, a obhájila ji na podzim roku 1997. O půl roku později také úspěšně obhájila diplomovou práci, jejímž tématem bylo konstituování rozpočtové politiky v letech 1918-1937 v Československu: Charakter fiskální politiky Československa v letech 1918-1937. Vývoj a skladba státních rozpočtů.

V letech 2000-2004 byla doktorandkou na Filosofické fakulty University Karlovy. Doktorské studium okunčila obhajobou disertační práce Rašín, Engliš a ti druzí. Tři pohledy na rozpočtovou politiku meziválečného Československa obhájila na podzim roku 2004.

V roce 2009 se habilitovala a byla jmenována docentkou na Národhospodářské fakultě VŠE v Praze.

V letech 2001 – 2004 externě přednášela na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty University Karlovy kurz Ekonomie pro historiky. Od roku 2005 působila jako externí přednášející a od roku 2006 jako asistentka na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Od roku 2009 zde působí jako docentka. Garantuje a vede zde semináře z dějin ekonomického myšlení, diskusní seminář z dějin ideologií a přednášky z hospodářských dějin Československa ve 20. století. V posledních letech se intenzivně věnuje problematice filantropie a neziskových organizací:  na VŠE garantuje a vyučuje dva předměty (Ekonomie, filantropie, altruismus; Marketing pro neziskový sektor) a připravuje vedlejší speciliazaci pro oblast vztahů státní správy a neziskového sektoru. Od roku 2010 externě přednáší na FF UK, na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Přednáší zde kurz Mezi altruismem a sobectvím.

Je členkou hodnotitelských komisí v Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci VIA, Centre pre rozvoj filantrópie (Slovensko).

Hlavní oblastí její vědecké práce jsou témata na hranicích mezi ekonomií a historií.  Časově  se soustředí na období první poloviny 20. století,  s přesahy do 19. století. Tematicky se zaměřuje na dějiny hospodářské politiky (fiskální politika, měnová politika, pozemková reforma), dějiny českého ekonomického myšlení (fiskální politika, monetární politika, sociální spravedlnost), nacionalismus v podobě národnostně-selektivní hospodářské politiky (nostrifikace, pozemková reforma), na politické stranictví (agrární strana), na altruismus a filantropii (ekonomie altruismu, filantropie, charita, mecenášství).

Od roku 2007 Antonie Doležalová realizuje a koordinuje na VŠE v Praze projekt digitální knihovny ekonomické literatury Bibliotheca economica. V lednu 2008 byly zprovozněny oficiální internetové stránky projektu, www.bibliothecaeconomica.cz, které mají podobu první otevřené virtuální knihovny v ČR.

V  letech 2007- 2010  jako stipendistka VW-Stiftung Hannover pracovala na tématu československého agrarismu (Peasant parties between nation states, democracy and minority rights 1890 – 1950) v rámci  mezinárodního projektu Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880-1950 řešeného na Europa-Universität Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.

V současné době rozděluje své vědecké bádání do dvou oblastí: nadace v Čechách na přelomu 19. a 20. století, a agrání strana a pozemková reforma v době první republiky.

O své tvorbě

Knižní publikace (monografie, kapitoly v monografiích)

 • Učíme ekonomii 90 let. Praha: Wolters Kluwer 2010, v tisku.
 • Ekonomie, filantropie, altruismus. Úvod do studia. 1. vyd. Praha: Oeconomica 2008. 150 s. ISBN 978-80-245-1471-0.
 • Politické stranictví a ekonomický zájem. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2008. 97 s.  Studie    2/2008. ISBN 80-86729-37-0.
 • Rašín, Engliš a ti druzí. 1. vyd. Praha: Oeconomica 2007.  422 s. ISBN 978-80-245-1356-0.
 • Rašín, Engliš a ti druzí. Konfrontace hospodářské politiky a praxe 1. československé republiky ve fiskální a měnové oblasti. Léta 1918-1928. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2008. 40 s.  Studie 1/2002.
 • Wie kann man die Kosten für den Sozialstaat bezahlen.  In.: STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin u. a.. Kapiteln aus der Geschichte des Sozialstaates. München: Verlag Lang  2010, v tisku.
 • Nebylo úniku? Kontinuita a diskontinuita v ekonomickém vývoji ve 30. a 40. letech XX. století. In.: NĚMEČEK, Jan (ed.) Československo a krize demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV 2010, v tisku.
 • Ekonomická tvář nové Evropy. In.:  DEJMEK, Jindřich, VORÁČEK, Emil, Zrod nové Evropy. Historický ústav AV Praha 2011, v tisku.
 • Czech Reconciliation with WWII: Looking for the Enemy. In.: Historical Reflections and the Process of reconciliation in East Asia and Europe after WWII. Beijing 2011, v tisku.
 • Prolegomena ke studiu spolkové činnosti zemědělců. Uherské Hradiště 12.05.2010 – 13.05.2010. In: RAŠTICOVÁ, Blanka, HARNA, Josef (ed.). Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum 2010, s. 93-106. ISBN 80-86185-38-9-559.
 • Altruism – natural predisposition, virtue, institution. In.: HLAVAČKA, Milan, POKORNÁ, Magdaléna, PAVLÍČEK, Tomáš (ed.) Collective and individual mécénat and culture of public donation. Praha: Historický ústav AV 2010, s. 231-246. ISBN 978-80-7286-163-7.
 • Mýtus o národních zájmech. In.: ŘEPA, Milan. Devatenácté století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav AV ČR 2008, s. 201-213. ISBN 978-80-7286-139-2. ISSN 1210-6860.
 • O ukradených myšlenkách aneb Ideologie agrarismu vs. ekonomicko-politická realita. Uherské Hradiště 14.05.2008 – 15.05.2008 In.: RAŠTICOVÁ, Blanka. (ed.). Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum 2008, s. 127-136. ISBN 978-80-86185-72-9.
 • Česká věda a školství mezi státním a nestátním sektorem, mezi minulostí a budoucností. Praha 21.01.2008. In.: Financování vědy a budoucnost českých nadací. Praha: Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ 2008, s.51-65. ISBN 80-86729-45-1.
 • Ein Beitrag zur Charakteristik des Wirtschaftsnationalismus in der Wirtschaftspolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In. KUBŮ, Eduard, SCHULTZ, Helga (eds). Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. 1. vyd. Praha: Aleš Skřivan –Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2004, s. 17-29. ISBN 80-86493-10-5. ISBN 3-8305-0853-0.
 • Fiskální politika. In.: KUBŮ, Eduard, PÁTEK Jaroslav a kol.. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. 1.vyd.Praha: Karolinum 2000, s. 24-45. ISBN  80-7184-716-X.

Články v  impaktovaných a recenzovaných časopisech

 • Státní podniky v meziválečném Československu. In.: Historický časopis. Bratislava, v tisku.
 • Genossenschatswesen und sein Übergang zum Genossenschaftssozialismus in den Böhmischen Ländern. (s I. Bažantovou) In.: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raume, v tisku.
 • Czech Reconciliation with WWII: Looking for the Enemy. In.: KOORD – Schriftenreihe. Hanns-Seidel Stiftung, Beijing 2011, v tisku.
 • Národní nebo ekonomický zájem: případ prvorepublikového Československa. Politická ekonomie, 2006, roč. LIV, č. 5, s. 661–678. ISSN 0032-3233.
 • Blahobyt, luxus ….a štěstí v  ekonomickém myšlení 2. poloviny 19. století. In.: Hospodářské dějiny, 2010, č. 25/1. ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • Agrarismus ve střední a východní Evropě (1890-1950). Acta Oeconomica Pragensia, 2010, roč. 18, č. 4, s.90-96. ISSN 0572-3043.
 • Co dělat? Místo marxismu-leninismu v hospodářském vývoji komunistického Československa. Acta Oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 4, s.62-83. ISSN 0572-3043.
 • Nový zdroj informací: Bibliotheca aeconomica. In.: Hospodářské dějiny, 2009, č. 24, s.256-257. ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • Ekonomie a právo (či bezpráví): Případ nostrifikace. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 2, s. 121–132. ISSN 0572-3043.
 • Nostrifikace v prvorepublikovém Československu. Acta Oeconomica Pragensia, 2006, roč. 14, č. 2, s. 163-173. ISSN 0572-3043.
 • Měnová politika jako výsledek velkých ambicí. In: Hospodářské dějiny, 2004, č. 23, s.157-182. ISBN 80-7286-059-3. ISSN 0231-7540.
 • Czechoslovak Fiscal Policy From the Formation  of the Republic Until 1928. In.: Praque Economic and Social History Papers 2001/2002, č.6, s.169-185. ISBN 80-7308-031-1.
 • K počátkům poslanecké práce Karla Engliše. In.:Ekonomická revue, 2001, roč. 4[2001], č. 2,  s. 91-95. ISSN 1212-3951.

Články v nerecenzovaných časopisech, sbornících  a denním tisku

 • Státní rozpočet ve finanční vědě ve 20. a 30. letech 20. století. Praha 16.04.2010 – 17.04.2010. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2010. 11 s. ISBN 978-80-245-1644-8. Úředník, kam se podíváš. MF Dnes, 2010, roč. XXI, č. 120, s. A11. ISSN 1210-1168.
 • Dnešní dobrodějové. MF Dnes, 2010, roč. XXI, č. 45, s. A12. ISSN 1210-1168.
 • Únor? Nebylo úniku. MF Dnes, 2010, roč. XXI, č. 47, s. A14. ISSN 1210-1168.
 • Být mecenášem… FORUM, 2008, roč. 10, č.1, s. 35-36. ISSN 1211-1724.
 • Postavení české vědy a školství mezi státním a nestátním sektorem, mezi minulostí a budoucností. FORUM, 2008, roč. 10, č.1, s. 35-36. ISSN 1211-1724.
 • Velká hospodářská krize pohledem Obzoru národohospodářského. Ostrava 11.11.2009 – 12.11.2009. In: „VELKÁ DEPRESE” a její odraz v ekonomické teorii a praxi [CD-ROM]. Ostrava : VŠB-TU, 2009. 9 s. ISBN 978-80-248-2150-4.
 • Státní rozpočet v krizi? Olomouc 09.-10.09.2009. In.: KUBÁTOVÁ, Jaroslava (ed.). Ekonomické znalosti pro tržní praxi. [CD-ROM] Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009.
 • Proměna fiskálních paradigmat v době první republiky. Olomouc 11.09.2008. In.: KUBÁTOVÁ, Jaroslava (ed.). Třetí role univerzity: Vzdělávání manažerů neziskových organizací. In.: Třetí role vysokých škol a neziskový sektor. Diskusní dokument pro seminář „Třetí role vysokých škol a občanská společnost“ ve Vile Čerych dne 15. května 2009. Praha: NROS 2009.
 • Ekonomické znalosti pro tržní praxi. [CD-ROM] Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, s. 78-84. ISBN 978-80-87273-00-5.
 • CSR a financování neziskového sektoru. In.: PRSKAVCOVÁ, Martina, MARŠÍOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, P., ZBRÁNKOVÁ, M., (eds.). Problematika CSR se zaměřením na lidský kapitál, gender studies a enviromentální management. [CD-ROM] Liberec: Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, 2007, s. 248-257.
 • Vše pro stranu? Hospodářský program agrární strany a její parlamentní reprezentace za obvod Uherské Hradiště v letech 1918-1938. Uherské Hradiště 24.05.2006 – 25.05.2006. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.). Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2006, s. 41–49. ISBN 80-86185-38-9-559.
 • Místo zemědělského školství ve státních rozpočtech první Československé republiky. Uherské Hradiště 14.05.2004 -15. 05.2004. In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2004, s. 161-168. ISBN 80-86185-38-9.

Témata a texty, které mě zaujaly

Rozhovory

Texty a komentáře na portále WebDialog

Vydané knihy:

Texty:

Česká věda mezi státním a soukromým sektorem, mezi minulostí a budoucností