Prof. Ing. Milan Žák, CSc

Žák
Zabývá se hospodářskou politikou a problematikou Evropské unie, narozen 5. července 1944 v Praze. Přednáší Hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomie a managementu a působí rovněž jako pedagog na doktorském programu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je rektorem Vysoké školy ekonomie a managementu a ředitelem jejích výzkumného pracoviště Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu.

O sobě

V letech 1970 – 1978 působil jako vedoucí cenového odboru v ČKD Dukla, n.p. Poté započalo jeho působení na Vysoké škole ekonomické v Praze, v letech 1978 – 1983 na pozici odborného asistenta v cenové sekci na katedře národního hospodářství a opět od roku 1990 do roku 2004 jako vedoucí katedry hospodářské politiky a v období 1991 – 1996 jako děkan Fakulty národohospodářské VŠE. V roce 1996 byl jmenován prezidentem republiky profesorem národního hospodářství. V mezidobí 1983 – 1990 byl zaměstnán jako vedoucí výzkumný pracovník Technicko-ekonomického ústavu TS Praha.
Od roku 2004 započala jeho spolupráce s Vysokou školou ekonomie a managementu a jeho výzkumnými pracovištěm Centrem ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, jehož je ředitelem. V současné době je rektorem VŠEM. Dále je autorem, editorem a spoluautorem řady učebnic hospodářské politiky používaných na většině vysokých škol ekonomického směru v celé České republice.
Dlouhodobě se věnuje politicko-ekonomickým aspektům ekonomického vývoje, zejména oblastem zahrnujícím vliv zájmových skupin na rozhodování, problematice korupce, kvality správy a institucionálním charakteristikám růstové výkonnosti a účinnosti hospodářské politiky. Zabývá se analýzami institucionálních faktorů ekonomického prostředí v mezinárodním srovnání (s důrazem na tranzitivní země).
Aktivně se podílí na řešení několika výzkumných projektů, zejména na projektu Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (poskytovatel MŠMT), který je realizován ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a Národním vzdělávacím fondem. Je rovněž členem vědeckých rad UK, ESF MU, VÚPSV, členem rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, výkonného výboru České společnosti ekonomické a ediční rady časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

O své tvorbě

 • (s P. Vymětalem), Mimo hlavní proud (Out of the Mainstream). Politická ekonomie, 2009, č. 6, s. 851-857.
 • (s A. Bajzíkovou), Zpráva z mezinárodních statisticko-ekonomických dnů. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 8, s. 13-15. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Bajzíkovou), Index lidského rozvoje. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 7, s. 7-8. ISSN 1801-1578.
 • (S A. Bajzíkovou), Index demokracie. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 7, s. 9-10. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Bajzíkovou), Index globální integrity. Bulletin CES VŠEM, 2009, č. 7, s. 11-12. ISSN 1801-1578.
 • (s A. Bajzíkovou,J. Procházkovou, P.Vymětalem), Institucionální kvalita. In Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-86131-87-0.
 • (s A. Bajzíkovou, J. Procházkovou, P. Vymětalem), Institutional Quality. In The Competitiveness of the Czech Republic 2008-2009. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-86131-89-4.
 • (ed.), Vybrané problémy fungování ČR v Evropské unii. Praha, CES VŠEM 2010. ISBN 978-80-86730-53-0.
 • Does New Institutional Economics Answer to the Cause, Course and Crisis Solution? Trojanovice, Czech Republic, 16. -18.8.2009.
 • (s A. Bajzíkovou): Hodnocení institucionální kvality České Republiky v kontextu zemí EU-27 (Vybrané ukazatele). Praha, 17.-18.9.2009.
 • (ed.), Sustainablity Accounting and Reporting (at macroeconomic and microeconomic level). Praha, Linde 2009. ISBN 978-80-86131-83-2.
 • (ed.), Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni). Praha, Linde 2009. ISBN 978-80-86131-82-5.
 • (s L. Gregorovou) Byrokratická bariéra kvality regulace. Politická ekonomie, 2008, č. 2, s. 196-228. ISSN 0032-3233.
 • Vysoké školství a peníze, peníze, peníze. Forum, 2008, č. 1, s. 10 – 12. ISSN 1211-1724.
 • (s L. Gregorovou) Pět principů správné regulace. Bulletin CES VŠEM, 2007, č. 1, s. 1-3. ISSN 1801-1578.
 • (s L. Gregorovou) Kvalita byrokracie a její vztah ke kvalitě regulace. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 24, s. 4-5. ISSN 1801-1578.
 • (s L. Gregorovou) Nové údaje o stavu korupce v ČR – zamračeno. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 22, s. 7-9. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Žďárkem),Is the Growth Theory still relevant? (review). Prague Economic Papers, 2006, No. 4, p. 402-404. ISSN 1210-0455.
 • (s L. Gregorovou, P. Kavalířem) Quality of Governance. In: KADERABKOVA, A. et al., The Competitiveness Yearbook – Czech Republic 2005. Praha, Linde 2006, s. 49-60. ISBN 80-86131-69-6.
 • (s P. Vymětalem) Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU. Politická ekonomie, 2006, č. 5, s. 583-608. ISSN 0032-3233.
 • Opacity index – index průhlednosti. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 18, s. 10-11. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Žďárkem) Je zkoumání ekonomického cyklu stále ještě relevantní? Politická ekonomie, 2006, č. 5, s. 715-718. ISSN 0032-3233.
 • (s L. Gregorovou) Znalostně založená ekonomika ve střední a východní Evropě. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 15, s. 8-9. ISSN 1801-1578.
 • (s V. Hvozdíkovou) Stav a perspektivy EU z pohledu nových členských zemí. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 14, s. 6-7. ISSN 1801-1578.
 • (s M. Ondráčkovou) Faktory konkurenceschopnosti – klastry a podnikavost. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 10, s. 7. ISSN 1801-1578.
 • (s P. Kavalířem) Kvalita správy. In: KADEŘÁBKOVÁ, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 – analýza. Praha, Linde 2006, s. 99-120. ISBN 80-86131-66-1.
 • (s P. Kavalířem) Seminář ČSE a CES VŠEM – institucionální kvalita. Bulletin CES VŠEM, 2006, č. 5, s. 1-5. ISSN 1801-1578.
 • (s E. Jirákovou) Barometr korupce ukazuje: Nad Českou republikou dlouhodobě zataženo. Bulletin CES VŠEM, 2005, 2, s.2-3. ISSN 1801-1578.
 • Kvalita správy: hodnocení a měření. Working Paper CES VŠEM, 2005, č. 13. ISSN 1801-2728.
 • (s A. Kadeřábkovou, H. Steigerovou) Institucionální kvalita. In: KADEŘÁBKOVÁ, A. a kol., Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha, Linde 2005, s. 55-77. ISBN 80-86131-64-5.
 • (s P. Vymětalem) Když bují korupce. Ekonom, 2005, č. 48, s. 61-62. ISSN 1210-0714.
 • Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie (postavení ČR a SR v rámci EU). Konference Medzinárodné vzťahy 2005, Mojmírovce, 1.-2.12.2005.
 • (s P. Vymětalem) Korupce v České republice a její formy. Bulletin CES VŠEM, 2005, č. 10, s. 3-5. ISSN 1801-1578.
 • (s P. Vymětalem) Vývoj institucí a ekonomická výkonnost. Working Paper CES VŠEM, č. 3, 2005. ISSN 1801-2728.
 • (s P. Vymětalem) Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, 2005, č. 4, s. 545-566. ISSN 0032-3233.
 • (s M. Srholcem, P. Vymětalem) Instituce a ekonomická výkonnost – teorie, měření, dopady. Bulletin CES VŠEM, 2005, 1, s. 4-6. ISSN 1801-1578.
 • Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a v Evropské unii. Politická ekonomie, 2005, 1, s. 3-30. ISSN 0032-3233.
 • Politická rizika a podnikání (mezinárodní srovnání). In: Konkurenceschopnost podniků v podmínkách globalizace. Ostrava, VŠB-TU 2005, s. 189-202. ISBN 80-902713-5-9.
 • Politická rizika a podnikání (mezinárodní srovnání). In: Konkurenceschopnost firem. Sborník anotací a příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava, VŠB-TU 2005, s. 612-621. ISBN 80-902713-6-7.
 • Politické riziko transformujících se ekonomik ve srovnání s EU. In: KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK,V., ŽÁK, M. (eds.), Růst stabilita a konkurenceschopnost II. Praha, Linde 2004, s. 50-69. ISBN: 80-86131-49-1.
 • (se S. Šarochem – eds.) Česká ekonomika a ekonomická teorie. Praha: Academia, 2004. ISBN:80-200-1129-3.
 • Korupce v transformujících se ekonomikách. In: KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK,V., ŽÁK, M. (eds.), Růst stabilita a konkurenceschopnost II. Praha, Linde 2004, s. 70-88. ISBN: 80-86131-49-1.
 • Politické riziko a korupce v zemích usilujících o vstup do Evropské unie. In: KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. (eds.), Růst stabilita a konkurenceschopnost. Praha, Linde 2003, s. 38-66. ISBN: 80-86131-35-1
 • (s A. Kadeřábkovou, K. Půbalem, Š. Laboutkovou) Politické aspekty transformace. In: SPĚVÁČEK, V., Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde, 2002, s. 29-102. ISBN 80-86131-32-7.
 • (s A. Kadeřábkovou) Postup liberalizace a institucionální kvalita. In: VARADZIN, F. (ed.). Růstové a cyklické souvislosti vývoje transformujících se ekonomik. Ostrava: VŠB, 2002, s. 222–229. ISBN 80-248-0148-5.
 • (s A. Kadeřábkovou) Politicko-ekonomické faktory hodnocení transformace. In: SPĚVÁČEK, V., Transformace české ekonomiky. Praha: Linde, 2002, s. 31–70. ISBN 80-86131-32-7.
 • (s A. Kadeřábkovou) Význam politicko-ekonomických faktorů v období transformace. In: Politická ekonomie, 2002, roč. L, č. 5, s. 611–646. ISSN 0032-3233.
 • (ed.) Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-7201-381-5.
 • (a kol.),Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2002. 250 s. ISBN 80-245-0297-6.
 • Korupce a role státu v transformované české společnosti, In: Český stát a vzdělanost, Lužany: UK, 2002, s. 160-167, ISBN 80-246-0491-4.
 • (a kol.) Vnitřní podmínky transformace v ČR. In: ŽÁK, M. a kol., Vnitřní a vnější podmínky restrukturalizace a hospodářská politika v ČR. Praha: Oeconomica, 2001. s. 124-187. ISBN 80-245-0257-7.
 • (a kol.) Učebnice hospodářské politiky II. (HP_202). Praha: VŠE, 2001. 12 s. ISBN 80-245-0028-0.
 • „Mimoekonomické“ faktory hodnocení transformace. In: SLANÝ, A. (ed.). Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova universita, 2001, s. 655–685. ISBN 80-210-2537-9.
 • Radost z ekonomie. (Rec.: Mankiw, Gregory, Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.) In: Politická ekonomie, 2000, roč. XLVIII, č. 4, s. 581–583. ISSN 0032-3233.
 • Co je to učebnice. In: KLAUS, V. a kol., Ekonomika, právo a politika – sborník textů ze seminářů. Praha: CEP, 2000, s. 66–68. ISBN 80-902795-2-X.
 • Economics for Everybody and A „Cookbook” for Teachers. (Rec.: Žák, M., Ekonomie pro všechny a „kuchařka” pro učitele. Praha: VŠE, 2000.) In: Prague economic papers, 2000, roč. IX, č. 2, s. 187–188. ISSN 1210-0455.
 • Byrokracie a její chování v pojetí W. A. Niskanena. Praha 30.04.2000. In: ŠAR¨OCH, S. (ed.). Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2000, s. 81–82. ISBN 80-245-0101-5.
 • Pozoruhodná kniha o hospodářské politice Slovenska. (Rec.: Žák, M., Pozoruhodná kniha o hospodářské politice Slovenska. Praha: Universita Karlova, 2000.) In: Finance a úvěr, 2000, roč. 50, č. 12, s. 703–707. ISSN 0015-1920.
 • Komplexní pohled na hospodářskou politiku Japonska. (Rec.: Junji, B., The Political Economy of Japanese Society. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press.) In: Politická ekonomie, 1999, č. 1, s. 122–125. ISSN 0032-3233.
 • (s A. Slaným) Hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Beck, 1999. 271 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-237-3.
 • Problém PRINCIPAL-AGENT v hospodářské politice. In: ČERVENKA, M., KOTLÁN, V. (ed.). Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB TU, 1999, s. 247–252. ISBN 80-7078-755-4.
 • Government Failure in Transition Process. In: NIKOLOVSKA, N. (ed.). International Conference Recent Developments and Problems in the Transition Economies Proceedings, University St. Cyril and Methodius Faculty of Economics – Skopje. Skopje: Faculty of Economics, 1999, s. 147–152. ISBN 9989-675-44-9.
 • Government Failure in Transition Process. In: Prague economic papers, 1999, roč. VIII, č. 4, s. 291–297. ISSN 1210-0455.
 • Některé politické souvislosti transformace ekonomiky České republiky. In: Acta oeconomica pragensia, 1999, roč. 7, č. 3, s. 11–35. ISSN 0572-3043.
 • (s A. Slaným) Hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Beck, 1999. 271 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-237-3.
 • Postavení centrální banky. Praha 2.0/.199/. In: SCHNEIDER, O. (ed.). Postavení centrální banky. [online] Praha: ČSE, 1999, s. 7–8,18.
 • (ed.) Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
 • O hodnocení transformace trochu jinak. Politická ekonomie, 1998, č. 1, s. 55–65. ISSN 0032-3233.
 • Politicko-ekonomický cyklus. Politická ekonomie, 1998, č. 4, s. 471–480. ISSN 0032-3233.
 • (s I. Němcovou), Hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 231 s. ISBN 80-7169-462-2.
 • (a kol.) Učebnice hospodářské politiky II. 1. vyd. Praha: VŠE, 1997. 261 s. ISBN 80-7079-057-1.
 • Ekonomická transformace – samostatný přehled nebo součást standardních kurzů ekonomie? Politická ekonomie, 1997, č. 4, s. 529–532. ISSN 0032-3233.
 • Významný počin Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. (Rec.: Šulc, Z., Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (Česká republika) 1945-1995. 1. vyd. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.) In: Politická ekonomie, 1997, č. 5, s. 764–766. ISSN 0032-3233.
 • Výzva skvěle uchopená. (Rec.: Sojka, M., Milton Friedman. 1. vyd. Praha: Epocha.) In: Politická ekonomie, 1997, č. 4, s. 608–610. ISSN 0032-3233.
 • Čestný doktorát Miltonu Friedmanovi. Politická ekonomie, 1997, č. 4, s. 467–468. ISSN 0032-3233.
 • (s Š. Laboutkovou) Užitečná konfrontace. (Rec.: McMahon, G., aj., Lessons in Economic Policy for Eastern Europe form Latin Amerika. London: Macmillan Press.) In: Politická ekonomie, 1996, č. 5, s. 711–714.
 • (s Š. Laboutkovou) Zájmové skupiny, lobbying. Nové faktory ovlivňující hospodářskou politiku české ekonomiky. Národní hospodářství, 1996, č. 9–12, s. 32–35. ISSN 0862-7037.
 • Czech Transformation and its Impact on Higher Education in Economics. In: ZIEMER, K.: Forschung und Lehre Ostmitteleuropas im Umbruch: Sozialwissenschaften in der Transformation. Marburg: Herder-Institut, 1996. 104 s. ISBN 3-87969-244-0.
 • (a kol.) Kapitoly z hospodářské politiky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, 1995. 194 s.
 • (s I. Němcovou) Učebnice hospodářské politiky I. 1. vyd. Praha: VŠE, 1995. 100 s. ISBN 80-7079-438-0.
 • (s A. Slaným) Transformace, stabilizace a růst. Politická ekonomie, 1995, č. 5, s. 703–707. ISSN 0032-3233.
 • Douglas C. North Awarded Honorary Doctorate. Prague Economic Papers, 1995, č. 3, s. 211–212.
 • Josef Jílek: Termínové a opční obchody. (Rec.: Jílek, J., Termínové a opční obchody. Praha: Grada.) In: Bankovnictví, 1995, č. 12, s. 3.
 • První komplexní učebnice hospodářské politiky. (Rec.: Urban, L., aj., Hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing.) In: Politická ekonomie, 1995, č. 5, s. 709–711.
 • Čestný doktorát Gary Beckerovi. Politická ekonomie, 1995, 3, s. 291-292. ISSN 0032-3233.
 • Transformace české ekonomiky. Politická ekonomie, 1994, 5, s. 708-709. ISSN 0032-3233.
 • Inspirující učebnice mikroekonomie. (Rec.: McCloskey, D. N., Aplikovaná teorie ceny. 3. vyd. Praha: SPN, 1994.) In: Politická ekonomie, 1994, 3, s. 426-428. ISSN 0032-3233.
 • (a kol.) Hospodářská politika B. Praha: VŠE, 1994. 182 s. ISBN 80-7079-854-8.
 • (a kol.) Základy hospodářské politiky. Praha: VŠE, 1994. 340 s.