Mgr. Jakub Jinek, Dr.phil.

Jakub Jinek

Člen redakční rady portálu WebDialog.

O sobě

Po absolvování základní školy Omská a gymnázia Ohradní v Praze studoval od roku 1997 na Fakultě sociálních věd UK v Praze bakalářský obor politologie a mezinárodní vztahy a od roku 2001 magisterský obor politologie se zaměřením na politickou filosofii. Poté absolvoval doktorské studium filosofie na Mezinárodní filosofické akademii (IAP) v Lichtenštějnsku. Disertační práci s názvem Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz vedenou prof. Giovanni Realem a prof. Franciscem Lisim obhájil v červenci 2007. Školní rok 2002-2003 strávil v rámci programu Erasmus v semináři pro politickou vědu bonnské university. Kratší studijní pobyt absolvoval rovněž v roce 2006 na universitě Carlos III de Madrid.

Po střední škole pracoval rok jako knihkupec, od roku 2001 vykonával různé redakční práce v nakladatelství Oikúmené. Během svého doktorského studia působil jako asistent mezinárodního platónského centra při IAP v Lichtenštejnsku.

Od roku 2007 působí jako výkonný redaktor časopisu Reflexe vydávaného nakladatelstvím Oikúmené a vyučuje na částečný úvazek na Theologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, kde v letech 2008-2010 zastával funkci proděkana pro vědu a řídil vydavatelskou činnost fakulty. Od ledna 2008 působí jako vědecký pracovník FF UK; v menší míře se zde rovněž účastní výuky. V letech 2007-2009 působil jako jednatel České platónské společnosti. Od roku 2008 je činný v redakční radě časopisu Perspektivy.

Ve své badatelské činnosti se zaměřuje především na Platóna a Aristotela. Jeho systematický zájem leží v oblasti praktické filosofie, kde se věnuje tématům politična, spravedlnosti, normativity a řádu. Účastnil se řady odborných konferencí u nás i v zahraničí a stal se řešitelem a spoluřešitelem řady grantových projektů.

Těžištěm jeho pedagogické činnosti je vedle antické filosofie také etika. Vyučuje etickou teorii a aplikovanou etiku, zejména se zaměřením na etiku sociální a etiku pro pomáhající profese.

Od roku 2003 se aktivně podílí na organizaci mezinárodních platónských symposií. V roce 2004 vstoupil do České platónské společnosti (ČPS), v roce 2009 pak do Mezinárodní platónské společnosti (IPS). Od roku 2010 se účastní činnosti Sdružení učitelů filosofie na theologických fakultách ČR a SR. Je rovněž členem sdružení křesťanských filosofů Communio.

Je členem vydavatelského družstva Kulturní noviny. Stal se jedním z iniciátorů vzniku Bratrstva adororátorů, o. s. a podílí se na jeho publikační a vzdělávací činnosti. Vystupuje s hudebními skupinami 5kg a SPV.

O své tvorbě

Monografie

Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz. Platons Gerechtigkeitslehre in der Politeia, Saarbrücken: SVH, 2009.

Články

Analogie dobra u Platóna a Aristotela, in: Reflexe, 39, 2010.

Otázka technického vědění, in: A. Havlíček – J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Alkibiadés I, Praha: OIKOYMENH, 2009, str. 107–123.

Zánik (moderní) sociální práce sebezrušením, in: Sociální práce, 4, 2009, str. 105–110.

Love and Friendhip in the Lysis and the Symposium: Human and Divine, in: Rhizai, 5, 2008, str. 109-126.

Plato’s Justice: a European Virtue?, in: M. Cajthaml – P. Osolsobě (vyd.), „Care of the Soul, Quest for Virtue“, Brno: CDK, 2008, str. 65-73.

Pomoc jako filosofický pojem a jeho užití v Euthydémovi, in: A. Havlíček – Š. Špinka (vyd.), Platónův dialog Euthydémos, Praha: OIKOYMENH, 2007, str. 34-56.

Podmínky diskuse a sófrosyné jako ,konat své‘ v Platónově dialogu Charmidés, in: A. Havlíček (vyd.), Platónův dialog Charmidés, Praha: OIKOYMENH, 2007, str. 86-111.

Aristotelés o panství: mezi Heideggerem a Gagarinem, in: Reflexe, 31, 2006, str. 19-44.

Recenze a popularizační články

Pokus o restituci politična, in: Kulturní noviny, 1, 2010.

Bondyho filosofické hobby, in: Reflexe, 35, 2008, str. 125-135.

Další krok ke zmapování minulosti, in: Perspektivy, 2, 2009.

Co dělat, když přijde krize, in: Perspektivy, 7, 2009.

Úvaha nad krizí dnešní demokracie, in: Perspektivy, 23, 2008.

Překlady

Q. Skinner, O státě, Praha: OIKOYMENH, 2011.

C. Porebski, Hranice Evropy a hranice Evropské unie, in: M. Cajthaml – P. Osolsobě (vyd.), „Care of the Soul, Quest for Virtue“, Brno: CDK, 2008, str. 9-19.

G. Reale, Platón, dodatky, Praha: OIKOYMENH, 2005.

Vydavatelská činnost

A. Havlíček – J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Alkibiadés I, Praha: OIKOYMENH, 2009.

G. Reale, The School of Athens, St. Augustin: Akademia Verlag, 2007 (společně s Martinem Cajthamlem).

M. Cajthaml, Evropa a péče o duši, Praha: OIKOYMENH, 2010, odpovědný redaktor.

M. Lhotová, Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, České Budějovice: TF JU, 2010, odpovědný redaktor.

T. Machula, Causa efficiens. Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem, České Budějovice: TF JU, 2009, odpovědný redaktor.

T. Veber, Antonín Lenz, České Budějovice: TF JU, 2008, odpovědný redaktor.

Reflexe 33-39, 2007-2010, výkonný redaktor